kl. IV

Poniedziałek 22.06- czwartek 25.06

Język polski

   Czas wykonania: 22.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: List prywatny – ćwiczenia utrwalające, następnie wykorzystując zdobyte wiadomości oraz korzystając z własnych notatek i dostępnych źródeł informacji zredaguj i napisz w zeszycie list do koleżanki lub kolegi, w którym opowiesz o swoich wakacyjnych planach.

   Język polski

   Czas wykonania: 23.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Opis przedmiotu – ćwiczenia utrwalające,  następnie wykorzystując zdobyte wiadomości oraz korzystając z własnych notatek i dostępnych źródeł informacji opisz rower, który Ci zginął. Zredagowany opis poszukiwanego roweru wpisz starannie do zeszytu.

  Język polski

   Czas wykonania: 24.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak napisać rozmowę – ćwiczenia utrwalające,  następnie wykorzystując zdobyte wiadomości oraz korzystając z własnych notatek i dostępnych źródeł informacji ułóż i napisz w zeszycie dialog jaki mogłeś/mogłaś przeprowadzić z koleżanką spotkaną na spacerze.

 Język polski

   Czas wykonania: 25.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wyrażam wdzięczność – ćwiczenia utrwalające, następnie wykorzystując zdobyte wiadomości oraz korzystając z własnych notatek i dostępnych źródeł informacji zredaguj podziękowanie dla swoich Rodziców za pomoc i uzyskane wsparcie w czasie zdalnego nauczania, napisz na komputerze, wydrukuj, podpisz odręcznie i wręcz Rodzicom.

Matematyka

Czas wykonania: 22.06. – 24.06.

Temat: Powtórzenie wiadomości z geometrii.

Cel: powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– rozwiązujemy w zeszycie wybrane zadania z karty pracy.

Czas wykonania: 25.06.

Temat: Podsumowanie zdobytych wiadomości i umiejętności.

Cel: podsumowanie zdobytych wiadomości i umiejętności.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– w zeszycie opracowujemy krzyżówkę  z hasłem głównym WAKACJE – objaśnienia poszczególnych haseł powinny dotyczyć pojęć matematycznych, treści omawianych w klasie  czwartej.

Informatyka  – 25.06.

Temat: Podsumowanie zdobytych wiadomości i umiejętności.

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

– w edytorze tekstu lub grafiki wykonujemy pracę na temat „Bezpieczne wakacje”.

Historia

Proszę utrwalić najważniejsze wydarzenia i daty historyczne poznane w ciągu roku szkolnego.

Muzyka

Proszę powtórzyć gamę C-dur,nazwy solmizacyjne i literowe nut, wartości pauz i nut oraz ostatnią piosenkę.

Plastyka

Proszę wykonać pracę farbami-,,Moje wymarzone wakacje”.

Przyroda

Temat: Na polu uprawczym.

Kiedy będziesz w pobliżu upraw rolniczych, poproś osoby dorosłe aby powiedziały Ci o roślinach rosnących na tym polu.

Religia

Temat: Wakacje z Panem Bogiem.

Pamiętaj w czasie wakacji o niedzielnej Mszy Świętej.

Język angielski

Temat: Ćwiczenia powtórzeniowe. (2 lekcje)

Wykonaj podane karty pracy.

Język angielski

Temat: Podsumowanie zdobytych wiadomości i umiejętności.

Technika

Temat: Bezpieczne wakacje.

Wykonaj plakat dotyczący zasad bezpiecznego zachowania podczas wakacji.

WF

Temat: Jak bezpiecznie spędzić wakacje?

Wakacje to czas odpoczynku, zwróć uwagę aby był spędzony bezpiecznie – obejrzyj film https://youtu.be/7qrT8vMkHlw

Poniedziałek 15.06- piątek 19.06

Język polski

   Czas wykonania: 15.06-16.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Bardziej szczegółowo, obszerniej, ciekawiej…, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str. 318-319, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.1 str.318 i ćw.2 str.319 oraz ćw.1,2,3,4,6,7,8,9,10 str.51-54 /zeszyt ćwiczeń/.

   Język polski

   Czas wykonania: 17.06-18.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Bez przecinka ani rusz…., uważne zapoznanie się z zasadami stosowania przecinka w zdaniach złożonych /Na rozgrzewkę, Nowa wiadomość/, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.2 i 4 str.321 oraz ćw.1,2 i 3 str.91-92 /zeszyt ćwiczeń/.

  Język polski

   Czas wykonania: 19.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ile uchwyciliśmy z marzeń…, przeanalizowanie schematu:

To wiem! To potrafię! Str.324, a następnie uważne przeczytanie tekstu: Jak spełniać marzenia? str.325 i wykonanie w zeszycie ćw. 5,7,8 i 9 str.326.

Matematyka

Czas wykonania: 15.06. – 16.06.

Temat: „Figury geometryczne-część 2” – sprawdzamy swoje wiadomości.

Cel: sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości z działu VII.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– rozwiązujemy ćwiczenia s. 155-156.

UWAGA! Wykonaną pracę przesyłamy do sprawdzenia do 18.06.

Czas wykonania: 17.06. – 19.06

Temat: Powtórzenie wiadomości z arytmetyki.

Cel: powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– w miarę możliwości rozwiązujemy w zeszycie zadania z karty pracy

– korzystamy z wcześniej wskazanych materiałów dostępnych w internecie.

Informatyka  – 18.06.

Temat: Zagadki logiczne z elementami programowania.           

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– korzystamy ze strony https://www.matzoo.pl/ i wybieramy Wstęp do programowania (na dole strony), 

– uruchamiamy Kierunki i wykonujemy ćwiczenia zaczynając od najniższego poziomu,

– uruchamiamy Obroty i wykonujemy ćwiczenia zaczynając od najniższego poziomu.

Muzyka

Temat: Muzykujemy wakacyjnie!

Proszę o wysłuchanie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E, i podjęcie próby zatańczenia jej zgodnie z rytmem. Następnie proszę o wpisanie lub wklejenie do zeszytu słów wysłuchanej piosenki. Prace przesyłamy do 18.06.2020r.

Historia

Temat: ,,Solidarność” i jej bohaterowie.

Proszę o uważne przeczytanie tekstu z podręcznika od str.142 do str.147, wykonanie w zeszycie ćw.1,2 str.147 i przesłanie do 18.06.2020r.

Język angielski

Temat: Revision- Unit 6.

Podręcznik, str. 110-111. Wykonaj na ocenę ćw. 1,2,3,4,5,6,7,8 i 10 i prześlij je do 16.06.

Język angielski

Temat: Ćwiczenia powtórzeniowe.

Wykonaj ćw. 1, 2 i 4 ze str. 120 i ćw. 1 i 2 ze str. 121.

Język angielski

Temat: Songs.

Posłuchaj piosenek ze str. 49, 51, 53, 55 z zeszytu ćwiczeń. Piosenki ze str.49, 51 i 53 należy uzupełnić podanymi słowami a ze str. 55 należy posłuchać i wpisać poprawne słowo, zostały podane tylko pierwsze litery.

Technika

Temat: Pamiątkowy album.

Podręcznik, str. 74-75. Wykonaj pamiątkowy album według instrukcji w podręczniku i wyślij zdjęcie pracy do 17.06.

Religia

Temat: Modlitwa naszą pomocą.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku. Wykonaj ćw. 1- na lekcji.

Przyroda

Temat: Na łące.

Zapoznaj się z tematem str. 193-197 w podręczniku. Poproś osoby dorosłe, aby wyszły z Tobą na łąkę i spróbuj nazwać rośliny tam rosnące. Możesz skorzystać z podręcznika.

Poniedziałek 07.06 – środa 10.06

  Język polski

   Czas wykonania: 08.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Kiedy spełniają się marzenia?, zapoznanie się z Nową wiadomością, wpisanie do zeszytu krótkiej notatki, przeczytanie tekstu: Marzenia się spełniają oraz wykonanie w zeszycie ćw.2 i 6 str.239.  

   Język polski

   Czas wykonania: 09.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak spełnienie mniejszego marzenia pomaga w spełnieniu większego, uważne przeczytanie tekstu: Policja spełniła marzenia chorego chłopca, przeanalizowanie poleceń pod tekstem oraz wykonanie w zeszycie ćw. 5 i 6 str.301.

  Język polski

   Czas wykonania: 10.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Zdanie pojedyncze a zdanie złożone, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str.316, wpisanie krótkiej notatki do zeszytu, a następnie wykonanie w zeszycie ćw 1 str.316 i ćw.3 str.317.

Matematyka

Czas wykonania: 08.06. – 10.06.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Figury geometryczne – część 2”.

Cel: powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu VII.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– w miarę możliwości uzupełniamy ćwiczenia z tego działu (s. 137-154)

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1-8 s. 176-177 podręcznika.

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie korzystając z wcześniej podanych materiałów.

UWAGA! Do 09.06.  proszę o przesłanie informacji na temat tego, które zagadnienia, tematy były dla Was trudne w tym roku.

Muzyka

Temat:,,Letnia cza-cza”.
Proszę napisać bądź wydrukować i wkleić do zeszytu słowa piosenki,,Letnia cza-cza”, następnie wysłuchać melodii piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=pdPWINinRUw i nauczyć się jej śpiewać.Pracę proszę przesłać do dn.10.06.2020r.
Plastyka
Temat: Sztuka jako inspiracja do własnych działań kreatywnych- praca plastyczna w formie kolażu.

Proszę o wykonanie w ciągu dwóch najbliższych tygodni w formie kolażu pracy plastycznej na temat:,, Ludzie w czasie pandemii koronawirusa” na dowolnym podkładzie,np.brystolu, kartonie. Mogą to być spostrzeżenia jak czują się ludzie w izolacji, co robią, jak wyglądają. Format pracy:dowolny. Pracę prześlij do dn.18.06.2020r.
Historia

Temat:Jan Paweł II-papież pielgrzym.
Przeczytaj uważnie tekst z podręcznika od str.136 do str.141,następnie wykonaj kartę pracy i prześlij do dn.10.06.2020r.

Przyroda

Temat: Las ma budowę warstwową.

Przeczytaj temat z podręcznika str. 181-184.

Wykonaj ćwiczenie 1,2,3 str. 111 zeszyt ćwiczeń i prześlij do sprawdzenia.

Temat: How to print many  photos from the email at once.

Podręcznik, str. 108. Zapisz w zeszycie słowa z ramki i ich tłumaczenie. Przeczytaj tekst. Wykonaj ćw. 1- posłuchaj nagrania i ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności. Wykonaj ćw. 1,2,3  ze str. 43  z zeszytu ćwiczeń.

Język angielski

Temat: Czas present continuous- exercises.

Wykonaj na ocenę podaną kartę pracy i wyślij ją do 10.06.

Język angielski

Temat: holiday destinations- project.

Podręcznik, str. 109. Wybierz 4 miejsca w Polsce, w które warto wyjechać w wakacje. Następnie przerysuj do zeszytu tabelkę i uzupełnij ją podanymi danymi:

– nazwa miejsca wakacyjnego

– gdzie to jest

– co możesz tam robić

Technika

Temat: Piesza wycieczka.

Podręcznik, str. 71-73. Zapisz notatkę  w zeszycie. Wykonaj ćw. 1 ze str. 71, 1 i 2 ze str. 72 oraz ćw. 1 i 2 ze str. 73.

Religia

Temat: Uwielbiamy Jezusa ukrytego w Eucharystii.

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku.

Wykonaj zadanie 1 – praca domowa, prześlij je do sprawdzenia.

Wtorek 02.06- piątek 05.06

Język polski

   Czas wykonania: 02.06-03.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Marzenia o Złotym Talonie, uważne zapoznanie się z notką biograficzną Roalda Dahla podręcznik str.290, przeczytanie tekstu: Charlie i fabryka czekolady, przeanalizowanie poleceń pod tekstem, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.5,6 i 8 str.294.

   Język polski

   Czas wykonania: 04.06-05.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ogłaszam, że…, uważne zapoznanie się z informacjami str.296, wpisanie do zeszytu krótkiej notatki, a następnie wykonanie ćw. 1,3,4 i 5 str.104-107/zeszyt ćwiczeń/.

Matematyka

Czas wykonania: 02.06. – 04.06.

Temat: Objętość.

Cel: stosowanie jednostek objętości.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 172-173

– wpisujemy do zeszytu jednostki objętości (napisane tłustym drukiem).

– wykonujemy ćwiczenia s. 152-153

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I,  II i III s. 175 Czy już umiem?

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://epodreczniki.pl/a/objetosc-figury-jednostki-objetosci/D2j856Wb9

UWAGA! W tym tygodniu proszę o przesłanie do sprawdzenia zad. I, II i III s. 175 Czy już umiem?

Czas wykonania: 05.06.

Temat: Zadania na temat… Styl romański.

Cele: rozpoznawanie graniastosłupów prostych, ostrosłupów walców, stożków i kul w sytuacjach praktycznych; utrwalenie poznanych wiadomości.

Co robimy?                             

– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 178

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1, 2 i 3 s. 178,  zad. 11 s. 179 (dla chętnych)

Informatyka  – 04.06.

Temat: Żeglowanie po oceanie informacji. Bezpieczne korzystanie z internetu. 

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– na podstawie zdobytych wiadomości, podręcznika oraz dostępnych źródeł informacji wypełniamy kartę pracy (karty nie trzeba drukować – zadania można rozwiązać w zeszycie)

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy do  05.06.

Przyroda

Temat: Warunki życia na lądzie.

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku. W zrozumieniu zagadnienia pomoże Ci film- obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=uTPNG3ID7eI

Wykonaj ćwiczenia 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Plastyka

Temat:Techniki mieszane- malowanie i wydrapywanie.

Proszę o uważne przeczytanie tekstu z podręcznika  ze str.53 i wykonanie pracy plastycznej poprzez malowanie i wydrapywanie na kartce z bloku technicznego bądź tekturce ,formatu A4 na dowolny temat.Pracę proszę przesłać do dn.04.06.2020r.

Historia

Temat: Pilecki i Inka-,,żołnierze niezłomni”

Proszę uważnie przeczytać tekst z podręcznika od str.132 do str.135. Napisać w zeszycie odpowiedź na pyt.2 str.135 oraz wypełnić kartę pracy i przesłać do dn.04.06.2020r.

Język angielski

Kl. IV

Temat: Present continuous (interrogative and short answers).

Zapisz w zeszycie podaną notatkę:

Zdania pytające:

Am/Is/Are+ osoba+ czasownik+ ing + reszta zdania.

Np. Is she buying a new computer? – czy ona kupuje nowy komputer?

– yes, she is- tak, kupuje.

– no, she isn’t – nie, nie kupuje.

Wykonaj ćw. 1, 2 i 3 ze str.104 i prześlij do sprawdzenia do dnia 05.06.

Kl. IV

Temat: Prepositions of movement.

Podręcznik, str. 105. Zapisz w zeszycie podaną notatkę:

Przyimki ruchu określają kierunek, w jakim ktoś lub coś się porusza.

– to – do

– into –  do wewnątrz, do środka

– onto- na

Wykonaj ćw. 5 i 6.

Technika

Temat: W podróży.

Podręcznik, str. 68-70. Zapisz notatkę, wykonaj ćw. 1,2 ze str. 68, 1 ze str. 69, 3 i 4 ze str. 70. Wyślij zdjęcie wykonanych ćwiczeń do 05.06.

Religia

Temat: Czyny miłości to moje zadanie.

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku. Wykonaj zadanie 1 dotyczące uczynków miłosiernych. Możesz skorzystać z modlitewnika.

Wychowanie fizyczne

Temat: Uczymy się rozwijać sprawność fizyczną na torze przeszkód.

Ćwiczenie 1 Z rozbiegu przeskakujesz piłkę (miskę), przeskok wykonaj obunóż.

Ćwiczenie 2 Z piasku usypujesz kupki (10), a następnie biegniesz między nimi jedno nóż pokonując odcinki.

Ćwiczenie 3 Jako przedłużenie toru przeszkód z piasku ułóż linę ( długość jaką masz), linę pokonujesz przechodząc po niej stopa za stopą Utrzymując równowagę.

Ćwiczenie 4 Sam opracowujesz ćwiczenie i je wykonujesz- propozycję ćwiczeń proszę przesłać nauczycielowi do oceny.

Na wykonanie ćwiczeń przeznacz 30 minut dziennie pokonując tor wielokrotnie. Wykonując ćwiczenia zwróć uwagę na bezpieczeństwo.

Poniedziałek 25.05- piątek 29.05

  Język polski

   Czas wykonania: 25.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: O pożytkach płynących z posiadania kota?, zapoznanie się z biogramem autorki str.278 i Nową wiadomością str.280 / wpisanie krótkiej notatki do zeszytu /, uważne przeczytanie tekstu: Praktyczny pan, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.1,4 i 5 str.280.

   Język polski

   Czas wykonania: 26.05-27.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Podmiot i orzeczenie bez tajemnic, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością str.281, wpisanie do zeszytu krótkiej notatki, wykonanie w zeszycie ćw.2 str.281 oraz ćwiczeń str.40-44 / zeszyt ćwiczeń /.

   Język polski

   Czas wykonania: 28.05-29.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wiem, co mówię ! Równoważnik zdania i zdanie, uważne zapoznanie się Nową wiadomością, wpisanie krótkiej notatki do zeszytu, wykonanie ćw.2 i 5 str.282-283 oraz ćw.1,2,3,4 i 6 w zeszycie ćwiczeń str.45-46.

Matematyka

Czas wykonania: 25.05. – 27.05.

Temat: Prostopadłościan i sześcian.

Cel: rozpoznawanie i nazywanie sześcianu i prostopadłościanu.

Co robimy?                             

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film (ok. 7 min.) na

https://pistacja.tv/film/mat00244-budowa-prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510

– wykonujemy zadanie na dobry początek – Budujemy na s. 161 podręcznika

– dokładnie zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 161-163

– wykonujemy ćwiczenia s. 146-147

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1 i 2 s. 164,  zad. 9 (dla chętnych)

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://epodreczniki.pl/a/opis-prostopadloscianu-i-szescianu/DRUTlbmHp

https://www.youtube.com/watch?v=QPhLDw3hyxQ

Czas wykonania: 28.05. – 29.05.

Temat: Różne bryły.

Cel: rozpoznawanie graniastosłupów prostych, ostrosłupów walców, stożków i kul w sytuacjach praktycznych.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M481EA) (ok. 3 min.)

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 167-168.

– wpisujemy do zeszytu nazwy poznanych brył (napisane tłustym drukiem).

– wykonujemy ćwiczenia s. 149-150

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I i II s. 170 Czy już umiem?

UWAGA! Drodzy Uczniowie! Nadal pracujemy zdalnie, więc w tym tygodniu proszę Was o przesłanie zdjęć pracy, którą mieliście zrobić na 13.03. – „Album symetrii”.

Jestem przekonana, że tę pracę wykonaliście.;)

Informatyka  – 28.05.

Temat: Klawiatura zamiast pióra. Podsumowanie działu 5. 

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– w edytorze tekstu wykonujemy jedno wybrane zadanie

  1. Trudne wyrazy (ćw. 2 s. 120)  lub
  2. Przepis na koktajl truskawkowy (ćw. 3 s. 120)

według wymagań podanych w wybranym ćwiczeniu.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy do  29.05.

Muzyka

Temat:,,Niech żyją wszystkie dzieci!”. Piosenki i zabawy dzieci z różnych stron świata.

Z podręcznika ,,Lekcja 29″  ze str.116 proszę przepisać słowa piosenki ,,Kolorowe dzieci” oraz wysłuchać melodii z internetu. Pracę proszę przesłać do dn.26.05.2020r.

Plastyka

Temat: Pozostałe techniki malarskie.

Zapoznajemy się z tekstem, z podręcznika od str.49 do str.50, następnie w zeszycie opisujemy obraz ze str.49. Prace przesyłamy do dn.28.05.2020r.

Historia

Temat:Zośka,Alek i Rudy-bohaterscy żołnierze.

Czytamy uważnie tekst z podręcznika od str.126 do str.129. W zeszycie odpowiadamy na pyt.3,5 str.129 oraz wykonujemy kartę pracy. Prace przesyłamy do 28.05.2020r.

Przyroda

Temat: Życie w jeziorze.

Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=3Wqw9vfTnnc

Wykonaj ćw. 1 str. 105 zeszyt ćwiczeń. Zapoznaj się z tekstem zawartym w podręczniku str. 171-172. Wykonaj ćw. 3-4 z zeszytu ćwiczeń. W zeszycie przedmiotowym napisz krótką notatkę.

Język angielski:

Temat: Mother’s Day.

Wykonaj podaną kartę pracy. Ćw. 4 i 5 nie jest obowiązkowe.

Język angielski

Temat: Present continuous- affirmative.

Podręcznik str. 100. Proszę o zapisanie w zeszycie podanej notatki:

Wykonaj ćw. 1,2,3 i 4 . W ćw. 1 należy dodać do czasowników końcówkę –ing (proszę korzystać z zasad w notatce). W ćw. 2 na podstawie obrazków należy dopasować zdania. W ćw. 3 uzupełnić zdania w czasie present continuous,  a w ćw. 4 utworzyć zdania w czasie present continuous.

Język angielski

Temat: Present continuous- negative.

Podręcznik, str. 101.

Zapisz w zeszycie podaną notatkę:

Zdania przeczące:

Osoba+ am not/ isn’t/ aren’t + czasownik+ ing+ reszta zdania

Np., She isn’t going to school now. – ona nie idzie teraz do szkoły.

Wykonaj ćw. 5  ze str. 101 oraz 3 i 4 ze str.39 z zeszytu ćwiczeń. W ćw. 3 trzeba utworzyć zdania przeczące, a w ćw. 4 – poprawić błędy.

Proszę wysłać zdjęcia ćwiczeń z dwóch lekcji z present continuous do dnia 29.05. Nie są to zadania na ocenę, jednak chciałabym je sprawdzić.

Technika

Temat: Jak dbać o Ziemię?

Podręcznik, str. 64-67. Praca na ocenę! Wykonaj notatkę i zrób ćw. 1, 2, 3 ze str. 64-65 oraz 1 ze str. 66 i 4, 5 ze str. 67 oraz „sprawdź się”. Wyślij zdjęcie ćwiczeń do 29.05.

Religia

Temat: Jezus nam posyła od Ojca Ducha Świętego.

Wysłuchaj http://www.biblijni.pl/Dz,2,1-13, następnie zapoznaj się z tekstem w podręczniku. Wykonaj zadania- praca domowa. Pokoloruj ilustrację.

Poniedziałek 18.05- piątek 22.05

  Język polski

   Czas wykonania: 18.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Pustka po stracie, zapoznanie się z notatką biograficzną Astrid Lindgren, uważne przeczytanie tekstu: Bracia Lwie Serce str.288, przeanalizowanie ćwiczeń pod tekstem, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.2 i 3 str.270.

   Język polski

   Czas wykonania: 19.05-20.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Porozmawiajmy! Jak zapisać dialog?, uważne zapoznanie się z zasadami zapisywania dialogu str.271, przeanalizowanie przykładowego dialogu str.272, wpisanie do zeszytu krótkiej notatki i wykonanie w zeszycie ćw. 1 str.272 oraz ćw.1,3 i 4 zeszyt

ćwiczeń 129-130.

   Język polski

   Czas wykonania: 21.05-22.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: O pisowni nazw geograficznych, uważne zapoznanie się z zasadami pisowni wyrazów małą i wielką literą, /Nowa wiadomość str.274/, a następnie wykonanie w zeszycie ćwiczenia 5,6 i 7 str.276 oraz ćwiczenia 1,2,3,4,5 i 7 w zeszycie ćwiczeń strona 75-78.

Matematyka

Czas wykonania: 18.05. – 19.05.

Temat: Jednostki pola.

Cel: stosowanie jednostek pola.

Co robimy?                             

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M46MXX) ok. 3min.

– dokładnie zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 151-152

– wpisujemy do zeszytu jednostki pola (napisane tłustym drukiem) i ich skróty

– wykonujemy ćwiczenia s. 140-141

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 2 s. 152 i zad. 7 s. 153

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://pistacja.tv/film/mat00234-jednostki-pola-wprowadzenie?playlist=170

UWAGA! W tym tygodniu proszę o przesłanie zdjęcia zad. 2 s. 152 i zad. 7 s. 153.

Czas wykonania: 20.05. – 22.05.

Temat: Pole prostokąta.

Cel: obliczanie pola kwadratu i prostokąta.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film (ok. 10 min.) na

https://pistacja.tv/film/mat00235-pole-kwadratu-i-prostokata-wprowadzenie?playlist=124

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 155-156

– wpisujemy do zeszytu jak obliczmy pole prostokąta i kwadratu (napisane tłustym drukiem w niebieskich ramkach na s. 156)

– analizujemy przykłady na s. 156-157

– wykonujemy ćwiczenia s. 144-145.

– rozwiązujemy w zeszycie zad. II s. 160 Czy już umiem?

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://epodreczniki.pl/a/pole-prostokata-i-kwadratu/DdU3lNLxO

https://www.matzoo.pl/klasa4/pole-prostokata_24_154

Informatyka  – 21.05.

Temat: Nasze pasje. Tworzenie albumu. 

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w  zeszycie

– kontynuujemy pracę z poprzedniego tygodnia – przygotowujemy kartę formatu A4 do wspólnego albumu według wcześniej podanych wymagań.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy do  22.05.

Plastyka

Przypominam o terminie przysyłania prac,,Upominek dla mojej Mamy i mojego Taty”do 21.05.2020r. Postarajcie się to dla Waszych Rodziców.

Muzyka

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniej. W tym tygodniu proszę poćwiczyć słowa i melodię poznanej piosenki z ostatniego tygodnia, aby pięknie wystąpić przed swoimi Rodzicami w dniu ich święta.

Historia

Temat:Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni.

Proszę przeczytać tekst z podręcznika od str.126 do str.129. Następnie w zeszycie przedmiotowym na ocenę napisać odpowiedź na pyt.3,5 str.129 oraz wypełnić kartę pracy(oprócz ćw.6)i przesłać do dn.21.05.2020r.

Język angielski

Temat: Postcards- reading.

Podręcznik, str. 106-107. Zapisz w zeszycie słowa z ramki, przeczytaj teksty i wykonaj ćw. 1,2,3,4 i 5 i wyślij do dnia 19.05.

Język angielski

Temat: Vocabulary exercises.

Wykonaj podaną kartę pracy w celu utrwalenia słownictwa.

Język angielski

Temat: Numbers- revision.

Wykonaj podaną kartę pracy w celu przypomnienia liczb w języku angielskim.  

Technika

Temat: Karta rowerowa- testy.

Proszę o wykonanie podanego testu i wysłanie do 22.05 do sprawdzenia. Nie jest to praca na ocenę, jednak proszę o jej wysłanie.

Przyroda

Temat: Życie w jeziorze.

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku. Wykonaj ćwiczenia zawarte w zeszycie ćwiczeń.

Religia

Temat: Święty Jan Paweł- święty na każdy dzień.

W bieżącym tygodniu posłuchaj programów TV ukazujących życie i nauczanie św. Jana Pawła. Pomódl się za jego przyczyną w intencji polskich rodzin oraz w intencji swojej rodziny.

Poniedziałek 11.05- piątek 15.05

  Język polski

   Czas wykonania: 11.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Z wyrazami wdzięczności…, uważne zapoznanie się z zasadami przygotowania podziękowania podręcznik str.254, wpisanie krótkiej notatki do zeszytu, przeanalizowanie układu treści podziękowania str.255, a następnie wykonanie ćw.1,2,3 str.103 w zeszycie ćwiczeń.

   Język polski

   Czas wykonania: 12.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Czy problemy mogą zniknąć same?, uważne zapoznanie się z biogramem Grzegorza Kasdepkego i informacjami o książce /niebieskie tło/ oraz przeczytanie tekstu: Mam prawo, str.256-259, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.1,2,4 str.259.

   Język polski

   Czas wykonania: 13.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Świadkowie przemocy, uważne przeczytanie tekstu:

Słup soli str.260-263, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.2,3,4 str.263 /ćw.7 dla chętnych uczniów/.

Język polski

   Czas wykonania: 14.05-15.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Zło dobrem zwyciężać, zapoznanie się z notatką biograficzną Andrzeja Maleszki, a następnie uważne przeczytanie utworu: Magiczne drzewo. Pojedynek str.264-267, objaśnienie trudnych zwrotów i pojęć oraz wykonanie w zeszycie ćw.2,4,5,6,7 i 12. Proszę wysłać na mój adres e-mail ćw.12.

Matematyka

Czas wykonania: 11.05. – 12.05.

Temat: Ułamki zwykłe i dziesiętne – rozwiązywanie zadań utrwalających.

Cel: powtórzenie i utrwalenie wiadomości o ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– wykonujemy ćwiczenia s. 136 (w miarę możliwości)

– rozwiązujemy starannie w zeszycie zad. 1, 5, 6, 8 s. 140 oraz zad. 10, 12, 16 s. 141

– dodatkowo* możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie korzystając z wcześniej wskazanych materiałów.

UWAGA! W tym tygodniu proszę o przesłanie zdjęć zad. 1, 5, 6, 8 s. 140 oraz zad. 10, 12, 16 s. 141.

Czas wykonania: 13.05. – 15.05.

Temat: Pola figur płaskich.

Cel: obliczanie pól wielokątów metodą podziału na mniejsze wielokąty lub uzupełniania do większych wielokątów.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M4TYXE) ok. 2 min.

– wykonujemy zadanie na dobry początek – Wybierz nagrodę s. 146 i wykonujemy polecenia ze s. 147 podręcznika

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 148

– wykonujemy ćwiczenia s. 137-138

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II s. 150 Czy już umiem?

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

http://scholaris.pl/resources/run/id/47777
https://pistacja.tv/film/mat00232-pola-figur-wprowadzenie?playlist=170

Informatyka  – 14.05.

Temat: Nasze pasje. Tworzenie albumu.  (temat na 2 lekcje)

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– przygotowujemy kartę formatu A4 do wspólnego albumu, na której opiszemy i zilustrujemy to, czym się najbardziej pasjonujemy. Na karcie umieszczamy ogólny opis prezentowanej pasji oraz ciekawostki z danej dziedziny. Potrzebnych informacji szukamy w różnych źródłach. Przy opisach wstawiamy zdjęcia wyszukane w internecie. Pamiętamy o przestrzeganiu praw autorskich. Podajemy informacje o źródłach i autorach wykorzystanych fotografii. Swoją kartę formatujemy w następujący sposób:

tytuł: na środku, Times New Roman 28, pogrubiony, zielony;

imię i nazwisko autora: wyrównanie do lewej, Times New Roman 20, pogrubiony, czarny;

tekst główny: wyjustowany (wyrównany do obu stron), Times New Roman 12, czarny;

źródła: wyrównanie do lewej, Times New Roman 12, czarny, kursywa (pochylone);

– pracę zapisujemy: Karta_nr (w miejsce nr – każdy wpisuje swój numer z dziennika).

Muzyka

Temat:Przygotowujemy piosenki dla naszych rodziców.

Proszę o wysłuchanie słów i melodii piosenki, pt:,,Tato z Mamą kochani tak”. Następnie proszę o napisanie bądź wklejenie skserowanych słów do zeszytu i nauczenie się jej śpiewać.

Pracę prześlij do 14.05.2020r.

Plastyka

Temat:Upominki dla naszych rodziców.(temat na 2 lekcje)

Wykorzystując swój talent i pomysły wykonaj upominek dla swojej Mamy i swojego Taty wykorzystując  różne techniki i materiały. Pracę należy przesłać do 21.05.2020r. Jeśli będą pytania dotyczące wykonania pracy proszę o informacje e-mailową.

Historia

Temat:Bitwa Warszawska.

Proszę o dokładne przeczytanie tekstu z podręcznika od str.118 do str.121. Pisemnie w zeszycie na ocenę wykonujemy ćw.1,2,3 str.121 oraz kartę pracy i przesyłamy do sprawdzenia, do 14.05.2020r.

Przyroda

Temat: Z biegiem rzeki.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika. W zeszycie ćwiczeń wykonaj 1,2 str. 103-104.

Język angielski

Temat: Clothes and accessories- exercises.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Język angielski

Temat: Birthdays in Canada.

Podręcznik, str. 118. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytanie 1 i 2. Następnie wykonaj zaproszenie na podstawie wzoru z zadania 1 (obrazek obok tekstu po prawej stronie).

Język angielski

Temat: Making suggestions.

Podręcznik, str. 103. Przeczytaj dialog i uzupełnij go podanymi wyrażeniami. Następnie wykonaj ćw. 1 i 2 ze str. 41 z zeszytu ćwiczeń.

Technika

Temat: Bezpieczeństwo rowerzysty.

Podręcznik, str. 60-62. Przeczytaj temat i zapisz w  zeszycie notatkę. Wykonaj ćw. 1, 2 oraz „mam pomysł”.

Religia

Temat: Dekalog szkoła miłości do Boga i do bliźniego.

Przeczytaj temat z podręcznika, w zeszycie napisz krótką notatkę. Ustnie wykonaj polecenia „praca na lekcji”.

Poniedziałek 04.05 – piątek 08.05

  Język polski

   Czas wykonania: 04.05-05.05       

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Krainę baśni opuszczamy, lecz nie na zawsze z baśniami się żegnamy, dokładne przeanalizowanie schematu str.246, a następnie uważne przeczytanie tekstu str.247 i rozwiązanie testu str.247-248 oraz wpisanie odpowiedzi do zeszytu i wysłanie ich na mój adres e-mail.

   Język polski

   Czas wykonania: 06.05-07.05       

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: O grzeczności na co dzień, uważne przeczytanie tekstu: Nastolatki i bon ton str.250-251 oraz zapoznanie się z objaśnieniami trudnych wyrazów

/ Przydatne słowa /, a następnie wykonanie w zeszycie ćw. 2,3,4 i 6 str.252. Proszę również przeczytać tekst: Wśród ludzi str.252   

   Język polski

   Czas wykonania: 08.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Zabawa na łące, zapoznanie się z biogramem Władysława Bełzy str.253, uważne przeczytanie wiersza: Motyl, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.2,3,4 str.253

Matematyka

Czas wykonania: 04.05. – 05.05.

Temat: Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000.

Cel: mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy filmy na https://www.youtube.com/watch?v=S_IR6o0Hb9M (do ok. 11 min.)

https://pistacja.tv/film/mat00191-dzielenie-ulamkow-dziesietnych-przez-10-100-1000?playlist=299  (ok. 8 min.)

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 136-137

– wpisujemy do zeszytu informacje napisane tłustym drukiem (z wyróżnieniem niebieskim i czerwonym)

– wykonujemy ćwiczenia s. 133

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I i II s.139 Czy już umiem?

– dodatkowo* możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://epodreczniki.pl/a/mnozenie-i-dzielenie-liczb-dziesietnych-przez-10-100-1000/DXgtfUGFD

Czas wykonania: 06.05 – 08.05.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Ułamki dziesiętne”.

Cel: powtórzenie i utrwalenie wiadomości o ułamkach dziesiętnych.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– wykonujemy ćwiczenia s. 135 (w miarę możliwości)

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 2, 3, 4 i 7 s. 140 oraz zad. 9 s. 141

– dodatkowo* możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie korzystając z wcześniej wskazanych materiałów.

UWAGA! W tym tygodniu proszę o przesłanie zdjęć zad. II s. 135 Czy już umiem? oraz

zad. I s. 139 Czy już umiem?

Informatyka  – 07.05.

Temat: Kolejno odlicz! Style i numerowanie. 

Co robimy?

– dopisujemy nr lekcji w zeszycie

– kontynuujemy w edytorze tekstu pracę z poprzedniego tygodnia: Quiz dotyczący interesującej Cię dziedziny lub Listę numerów telefonów alarmowych najważniejszych służb ratunkowych.

UWAGA! Wykonaną pracę przesyłamy do 13.05.

Plastyka

Temat:Pozostałe techniki malarskie.

Proszę przeczytać z podręcznika tekst str.49, następnie w zeszycie napisać:co to jest technika malarska i opisać obraz z podręcznika str.49(na ocenę). Pracę przesłać do 07.05.2020r.

Historia

Temat:,,Józef Piłsudski i niepodległa Polska”

Proszę uważnie przeczytać tekst z podręcznika od str.112 do str.117. W zeszycie na ocenę wykonać ćw.1i2 str.117 oraz podać przyczynę i skutek Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wykonać kartę pracy. Wykonane prace przesłać do 07.05.2020r.

Muzyka

Temat:Zadania utrwalające zapis nut i ich nazwy.

Wykonaj kartę pracy i prześlij na ocenę do dn.07.05.2020r.

Przyroda

Temat: warunki życia w wodzie.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 162-165. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń, następnie prześlij do nauczyciela.

Język angielski

Temat: Let’s have fun!

Podręcznik, str. 96-97.

Posłuchaj i powtórz podane wyrażenia, następnie przepisz je do zeszytu wraz z tłumaczeniem. Następnie wykonaj  ćw. 2 – należy napisać po 3 zdania na temat czynności, które lubisz wykonywać oraz 3 zdania na temat, których czynności nie lubisz (czynności z podanego tematu). Po wyrażeniach „I like”- lubię oraz „I don’t like”- nie lubię dodajemy do czasownika końcówkę ing.

Np. I like having a picnic.

Język angielski

Temat: Fun days out in London.

Podręcznik, str. 98-99.

Przepisz słowniczek- ramkę na str. 98, przeczytaj tekst i wykonaj ćw. 1, 2, 3, 4, 5.

W ćw. 4 posłuchaj i powtórz podane słowa a następnie przepisz je do zeszytu wraz z tłumaczeniem.

W ćw. 5 należy wpisać przeciwieństwa podanych słów (znajdują się one w tekście, zaznaczone na niebiesko).

Język angielski

Temat: Clothes and accessories.

Podręcznik, str. 102.

Przepisz podane słowa do zeszytu oraz ich tłumaczenie a następnie dopasuj je do obrazków wpisując obok odpowiednie liczby.

Wykonaj ćw. 2, należy napisać co noszą Alexis i Barry oraz ćw. 1 i 2 ze str. 40 z zeszytu ćwiczeń.

Technika

Temat: Makieta skrzyżowania.

Podręcznik, str. 58-59.

Praca na ocenę! Wykonaj makietę skrzyżowania zgodnie z instrukcją w podręczniku. Zdjęcie wykonanej pracy wyślij do 08.05.

Religia

Temat: Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku. Ułóż modlitwę do Matki Bożej w intencji swojej Ojczyzny- Polski.

Poniedziałek 27.04 – czwartek 30.04

  Język polski

   Czas wykonania: 27.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Szewczyk – baśniowy super bohater!,uważne przeczytanie notatki biograficznej Oscara Kolberga i tekstu: O szewczyku str. 232-234, oraz zapoznanie się z objaśnieniami trudnych wyrazów, a następnie wykonanie w zeszycie ćw. 2,3,4 i 10, /ćw.9 dla chętnych uczniów/.  

   Język polski

   Czas wykonania: 28.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ortografii się nie boimy, bo pilnie zasad się uczymy. Pisownia wyrazów z „h”, uważne zapoznanie się z nową wiadomością str.240, wpisanie do zeszytu krótkiej notatki, oraz wykonanie w zeszycie ćw. 6,8 i 9 str.240-241. Proszę również przeczytać tekst: Ortografia w praktyce str.241.

   Język polski

   Czas wykonania: 29.04-30.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: O niesłychanych decyzjach pewnego króla, uważne przeczytanie utworu Janusza Stannego str.235-237, zapoznanie się z objaśnieniami trudnych wyrazów, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.2,6,7 i 8 str.237-238.

Matematyka

Czas wykonania: 27.04.-28.04.

Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Cel: odejmowanie ułamków dziesiętnych w pamięci i pisemnie.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na https://www.youtube.com/watch?v=jr58hkXreQQ (ok. 8 min.)

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 131-132

– wykonujemy ćwiczenia s. 131-132

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II, III s. 135 Czy już umiem?

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://epodreczniki.pl/a/odejmowanie-liczb-dziesietnych/DArliL3Ty

https://www.matzoo.pl/klasa4/odejmowanie-ulamkow-dziesietnych_22_183

Czas wykonania: 29.04 – 30.04.

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych – ćwiczenia.

Cel: utrwalenie dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych w pamięci i pisemnie.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 1 s.128 i zad.1 s.133 (w obu zadaniach po dwa przykłady z każdego poziomu)

– ćwiczymy dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych korzystając z wcześniej wskazanych materiałów.

UWAGA! W tym tygodniu wszystkie prace wykonujemy starannie w zeszytach lub ćwiczeniach – nie przesyłamy ich. Proszę jedynie o przesłanie wskazanych prac z poprzednich tematów /jeśli, ktoś tego nie zrobił wcześniej/.

Informatyka  – 30.04.

Temat: Kolejno odlicz! Style i numerowanie.  (temat na 2 lekcje)

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 112-116

­­– wpisujemy do zeszytu informacje Zapamiętaj! s.116 (pierwszą i trzecią).

– w edytorze tekstu wykonujemy jedno wybrane zadanie (w ciągu 2 tygodni):

  1. Przygotuj quiz dotyczący interesującej Cię dziedziny (ćw. 3 s. 117) lub
  2. Przygotuj listę numerów telefonów alarmowych najważniejszych służb ratunkowych (ćw. 4 s. 117).

Muzyka

Temat:Słowa i melodia piosenki ,,Witaj,majowa jutrzenko”

Napisz w zeszycie słowa piosenki,, Witaj, majowa jutrzenko”, następnie na podstawie różnych źródeł informacji zapisz historię tej piosenki i prześlij do sprawdzenia, do 29 kwietnia 2020r.

Plastyka kl.IV

Temat:Technika pastelowa.

Napisz w zeszycie kilka zdań,czym charakteryzuje się technika pastelowa korzystając z informacji zawartych w podręczniku str.46-47. Na ocenę narysuj pastelami bądź innymi kredkami zwierzę(np.kot,pies, koń itd.- format A4),wzorując się na ilustracji z podręcznika str.47. Prace prześlij do 29 kwietnia 2020r.

Historia

Temat: Podsumowanie i utrwalenie wiadomości z działu:

              ,,Wojny i upadek Rzeczypospolitej”

W zeszycie przedmiotowym  proszę wykonać ćwiczenie 3,4,5 str.110(na ocenę) oraz kartę pracy. Wykonane prace przesłać do 30 kwietnia 2020r. Proszę o  terminowe przysyłanie prac.

Przyroda

Temat: Parki Narodowe jako forma ochrony przyrody.

Wykonaj album prezentujący wybrany przez Ciebie park narodowy. W wyborze pomoże Ci mapka znajdująca się w podręczniku na str. 157. Na wykonanie pracy masz czas 2 tygodni. Proszę o przesłanie pracy do nauczyciela przyrody.

Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=VlZBr5bRxr0

Religia

Temat: Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski.

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku i odpowiedz w zeszycie na pytanie: Dlaczego Polacy czczą Maryję jako Królową Polski?

Język angielski

Temat: Project- healthy eating.

Podręcznik, str. 93. Proszę utworzyć plakat na temat zdrowego odżywania. Należy napisać tytuł „Healthy eating”, podać po angielsku 5 zasad zdrowego odżywania oraz wykonać rysunki. Jest to praca na ocenę. Proszę wysłać ją do 29.04.

Język angielski

Temat: Unit 5- exercises.

Proszę o wykonanie karty pracy.

Język angielski

Temat: Revision- unit 5.

Proszę o wykonanie na ocenę zadań ze 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 ze str. 94,95 oraz wysłanie zdjęcia do 30.04.

Poniżej znajduje się słuchanie do ćw. 8:

Technika:

Proszę dopisać numer lekcji do poprzedniej.

Podręcznik, str. 55-57. Proszę przeczytać podane strony, zrobić notatkę i wykonać ćw.3, 4, 5, 6 i sprawdź się.

Poniedziałek 20.04- piątek 24.04

  Język polski

   Czas wykonania: 20.04-21.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Warsztat pisarza, czyli o sztuce pisania opowiadań, uważne zapoznanie się z instrukcją ( podręcznik str. 229) i wpisanie do zeszytu krótkiej notatki oraz przeanalizowanie przykładowego opowiadania ( podręcznik str. 230), a następnie wykonanie

ćw. 3 str.231 i napisanie w zeszycie opowiadania w oparciu o ułożony plan. 

   Język polski

   Czas wykonania: 22.04-23.04

23.04.2020 – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak napisać list? – ćwiczenia utrwalające, uważne przypomnienie wiadomości str. 29 podręcznik oraz przeanalizowanie ćw. ( str. 107- 109 zeszyt ćwiczeń), a następnie proszę o zredagowanie listu do kolegi/koleżanki, w którym zachęcisz do przeczytania obecnie czytanej/przeczytanej lektury, wpisanie do zeszytu oraz wysłanie na mój adres e-mail.

   Język polski

   Czas wykonania: 24.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ortografii się nie boimy, bo pilnie zasad się uczymy. Pisownia wyrazów z „ch”, uważne zapoznanie się z nową wiadomością str. 239, wpisanie do zeszytu krótkiej notatki, oraz wykonanie w zeszycie ćw. 1, 3,4,5 str.239 i 240.

Matematyka

Czas wykonania: 20-21.04.

Temat: Zamiana ułamków.

(temat na 3 lekcje)

Cel: zamiana ułamków zwykłych o mianownikach będących  dzielnikami liczb 10,100,1000 na ułamki dziesiętne skończone przez rozszerzanie lub skracanie ułamków zwykłych, zapisywanie ułamków dziesiętnych skończonych w postaci ułamków zwykłych.

Co robimy?

– dopisujemy numery lekcji w zeszycie

– kontynuujemy temat z 17.04, wykonujemy wskazane wcześniej ćwiczenia i zadania, korzystamy ze wskazanych materiałów.

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy pracy wykonanej w zeszycie – zad. I, II, III s. 124 Czy już umiem?

Czas wykonania: 22.04 – 24.04.

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych.

Cel: dodawanie ułamków dziesiętnych w pamięci i pisemnie.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na https://www.youtube.com/watch?v=JhsRo2EdyQw ok. 9 min.

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 126-127

– wykonujemy ćwiczenia s. 129-130

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II, III s. 130 Czy już umiem?

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://epodreczniki.pl/a/dodawanie-liczb-dziesietnych/Dk1uGbWfI

http://www.matzoo.pl/klasa4/dodawanie-ulamkow-dziesietnych_22_182

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy zdjęcia zad. I, II, III s. 130 Czy już umiem?

Informatyka  – 23.04.

Temat: Zapraszamy na przyjęcie. O formatowaniu tekstu.

Co robimy?

– dopisujemy nr lekcji w zeszycie

– kontynuujemy pracę w edytorze tekstu – menu na przyjęcie.

UWAGA! Proszę o przesłanie pracy na adres mailowy do 29.04. włącznie.

Przyroda

Temat: Obszary i obiekty chronione.

Podręcznik str. 155-158. Napisz w zeszycie ćwiczenie 1 str. 158 i ćw. 1 str. 96 w zeszycie ćwiczeń.

Historia

Temat: Maria Skłodowska-Curie- polska noblistka.

Proszę uważnie przeczytać tekst z podręcznika od s.104-107. Następnie w zeszycie odpowiedzieć na pytania:

1,2,3,4 s.107 ( na ocenę). Dla chętnych na ocenę celującą można opracować  dodatkowy temat z s.108-109 i wykonać kartę pracy. Proszę przesłać wykonane prace do 24.04.2020r.

Język angielski

Temat: Present Simple (negative).

Proszę o zapisanie w zeszycie podanej notatki:

Zdania przeczące:

Osoba+ don’t/ doesn’t + czasownik + reszta zdania

Doesn’t używamy do osób: he, she, it

Don’t używamy do: I, you, we, you, they

Np. She doesn’t get u pat 7:00.- Ona nie wstaje o 7

We don’t get up at 7:00. – my nie wstajemy o 7.

Wytłumaczenie czasu Present Simple można również znaleźć :

Następnie proszę o wykonanie ćwiczenia 1, 2 i 3 ze str. 84 z podręcznika oraz 1,2 i 3 ze str. 33.

Temat: Present simple (interrogative and short answers).

Proszę o zapisanie podanej notatki w zeszycie:

Do/ Does + osoba + czasownik+ reszta zdania.

Does używamy do osób: he, she, it

Do używamy do osób: I, you, we, you, they

Np. Does she have breakfast at 9:00 ? – czy ona je śniadanie o 9?

Do you have breakfast at 9:00? – czy ty jesz śniadanie o 9?

Proszę o wykonanie ćw. 1 i 2 ze str. 88 z podręcznika. W ćw. 2 należy napisać pytania na temat tego co lubi jeść Tim i na nie odpowiedzieć. Pytanie powinno : Does Tim like …………(nazwa jedzenia)? I odpowiedź: yes, he does- tak, lubi lub no, he doesn’t- nie, nie lubi.

Następnie proszę zrobić ćw. 1, 2 i 3 ze str. 36 z zeszytu ćwiczeń.

Temat: Present simple- exercises.

Proszę o wykonanie podanej karty pracy.

Technika

Temat: Rowerem przez skrzyżowanie.

Podręcznik, str. 52-54. Proszę przeczytać podane strony. Wykonać notatkę i zrobić ćw. 1 ze str. 52, 1 ze str.53 i 2 ze str. 54.  

Plastyka

Temat:Technika temperówka i plakatowa oraz gwasz.                          Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str.44 i 45 oraz wykonaj ćwiczenie 1 str.45(na ocenę). Czas wykonania pracy do 22.04.2020 r.

Muzyka

Temat: Dzień Ziemi. Muzyka i ekologia. Piosenka „Ziemia to  Wyspa Zielona”. Proszę o wysłuchanie piosenki:  https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA  i napisanie na ocenę w zeszycie o czym jest piosenka, jaki jest jej nastrój i jakie są wasze  odczucia po jej wysłuchaniu. Proszę również o zapisanie słów dwóch zwrotek wysłuchanej piosenki, które wywarły na was największe wrażenie.Proszę przesłać wykonaną pracę do 22.04.2020r.

Religia

Temat: Żyjemy Bożymi zasadami.

Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: Dlaczego warto żyć Bożymi zasadami?

Środa 15.04 – piątek 17.04

  Język polski

   Czas wykonania: 15.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Odkrywany tajemnice złotej rybki, uważne przeczytanie notatki biograficznej i utworu: Bajka o rybaku i rybce str.221, wpisanie do zeszytu nowej wiadomości str.228 oraz wykonanie w zeszycie ćw.2,3,6,7 i 10 str.228

   Język polski

   Czas wykonania: 16.04-17.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Plan szczegółowy i ramowy – ćwiczenia utrwalające, uważne przypomnienie wiadomości podręcznik str. 174 oraz ułożenie i wpisanie do zeszytu planu ramowego baśni: Bajka o rybaku i rybce i wysłanie na mój adres e-mail.

Matematyka

Czas wykonania: 15.04 – 16.04.

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych.

Cel: porównywanie ułamków dziesiętnych.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M47SJE)  ok. 5 min.

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 117-118

– wykonujemy ćwiczenia s. 125-126

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II, III s. 120 Czy już umiem?

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://epodreczniki.pl/a/porownywanie-liczb-dziesietnych/DkRgZM3GM

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy pracy wykonanej w zeszycie ćwiczeń.

Czas wykonania: 17.04 oraz 20-21.04

Temat: Zamiana ułamków.

(temat na 3 lekcje)

Cel: zamiana ułamków zwykłych o mianownikach będących  dzielnikami liczb 10,100,1000 na ułamki dziesiętne skończone przez rozszerzanie lub skracanie ułamków zwykłych, zapisywanie ułamków dziesiętnych skończonych w postaci ułamków zwykłych.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy filmy na: https://www.youtube.com/watch?v=OKuR_QV37Jw  ok. 9 min. oraz

https://www.youtube.com/watch?v=1rQA3IQsTFk (ok. 6 min.)

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 121

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 122

wpisujemy dobrą radę do zeszytu

wykonujemy ćwiczenia s. 127-128

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II, III s. 124 Czy już umiem?

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://epodreczniki.pl/a/zamiana-ulamkow-zwyklych-na-liczby-dziesietne-i-odwrotnie/Dwp5V0lMq   (do ćwiczenia 6.)

Informatyka  – 16.04.

Temat: Zapraszamy na przyjęcie. O formatowaniu tekstu.

Co robimy?

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 107-110

­­– wpisujemy do zeszytu informacje Zapamiętaj! s.110

–  przygotowujemy w edytorze tekstu menu na przyjęcie zgodnie z wymaganiami podanymi na s. 107 – czas pracy 2 tygodnie

Historia

Temat: Romuald Traugutt i powstanie styczniowe.

Przeczytać dokładnie temat od s.99-103. W zeszycie przedmiotowym odpowiedzieć pisemnie na pyt. 2 s.174 ( na ocenę). Wykonaj kartę pracy i wszystko prześlij do sprawdzenia. Czas wykonania do 17 kwietnia.

Plastyka

Temat:Techniki malarskie.Technika akwalerowa.

Zapoznać się z treścią tekstu i ilustracjami z podręcznika od str.40 do 43. Na kartce z bloku A4 namalować widok przyrody wzorując się na przykładzie z książki str.42 i przesłać na ocenę.Czas wykonania do 17 kwietnia.

Język angielski

Temat: The Eatwell guide.

Podręcznik, str. 92. Proszę przepisać słownictwo z tabelki, przeczytać tekst i wykonać ćwiczenie 1 oraz ćw. 2. W ćw. 2 należy utworzyć zdania z podanymi wyrażeniami:

I usually eat- zazwyczaj jem…

I usually drink- zazwyczaj piję….

I don’t usually eat- zazwyczaj nie jem…

I don’t usually drink- zazwyczaj nie piję…

Religia

Temat:  Jezus Chrystus Król Miłosierdzia.

Zapoznaj się z tematem z podręcznika i napisz w zeszycie kilka zdań o Św. Siostrze Faustynie.

Poniedziałek 06.04 – środa 08.04

Język polski

   Czas wykonania: 06.04-07.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wielkanoc u Miziołków, uważne przeczytanie tekstu Dynastia Miziołków, (podręcznik) strona 335, oraz informacji zamieszczonych na stronie 335 i 336 ( niebieskie tło), a następnie wykonanie w zeszycie ćwiczenia 1,2,3 i 4 strona 336.

   Język polski

   Czas wykonania: 08.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak napisać życzenia?, uważne przypomnienie wiadomości strona 14 (podręcznik), a następnie napisanie w zeszycie pięknych życzeń wielkanocnych i wysłanie ich na mój adres e-mail, oraz złożenie bliskim osobom.

Czas wykonania: 06.04

Temat: Ułamki zwykłe – rozwiązywanie zadań utrwalających.

Cel: utrwalenie poznanych wiadomości o ułamkach zwykłych.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– w zeszycie rozwiązujemy wybrane przez siebie zadania z podręcznika (z tych tematów, które sprawiają jeszcze problemy)

­– możemy wykonać również zadania na deser zad.1-5 s. 109

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie (wybieramy) na:

https://epodreczniki.pl/a/ulamek-jako-czesc-calosci/D13DhXk4t KL4

https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/dodawanie-ulamkow-zwyklych-na-poziomie-ucznia-klasy-4,oid,1889

https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/odejmowanie-ulamkow-zwyklych-na-poziomie-ucznia-klasy-4,oid,1890

https://pistacja.tv/film/mat00110-porownywanie-ulamkow-zwyklych-o-tych-samych-mianownikach?playlist=116

https://pistacja.tv/film/mat00111-porownywanie-ulamkow-zwyklych-o-tych-samych-licznikach?playlist=116

https://pistacja.tv/film/mat00108-rozszerzanie-ulamkow-zwyklych-przyklady?playlist=83

https://pistacja.tv/film/mat00109-skracanie-ulamkow-zwyklych-przyklady?playlist=83

Czas wykonania: 07.04. – 08.04.

Temat: Ułamek dziesiętny.

Cel: zapisywanie ułamków zwykłych o mianownikach 10,100,1000 w postaci ułamków dziesiętnych, zapisywanie ułamków dziesiętnych skończonych w postaci ułamków zwykłych.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M46XY2)  ok. 6 min.

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 112

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 113-114

– wykonujemy ćwiczenia s. 122-123

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II, III s. 116 Czy już umiem?

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://www.matzoo.pl/klasa4/22

https://www.matzoo.pl/klasa4/zamiana-ulamkow-dziesietnych-na-zwykle_22_179

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy pracy wykonanej w zeszycie ćwiczeń.

Muzyka

Proszę o wysłuchanie dowolnej piosenki o tematyce wielkanocnej, zapisanie w zeszycie jej tytułu, określenie nastroju i napisanie o odczuciach po jej wysłuchaniu. Proszę o przesłanie pracy do 8 kwietnia 2020r.

Historia

Temat: Rocznica Chrztu Polski.

Proszę o ponowne przeczytanie tekstu z podręcznika str.38-41.

Zapisać w zeszycie kiedy i którą rocznicę Chrztu Polski obchodzimy w tym roku? Na ocenę proszę wypełnić kartę pracy i przesłać do 8 kwietnia 2020r.

Język angielski

Temat: Giving instructions.

Podręcznik str. 87. Proszę uzupełnić dialog odpowiednimi zdaniami.

Zapisać w zeszycie dwa słowa z ramki oraz notatkę „Word”.

Wykonać ćwiczenie 4.

Język angielski

Temat: Street food around the world.

Podręcznik, str.90 i 91.

Proszę przepisać słowa z ramki, przeczytać teksty i wykonać ćw. 1,2,3,4,5.

Język angielski

Temat: Easter in the USA.

Podręcznik, str. 117.

Proszę o przeczytanie tekstu z podręcznika, wykonanie ćwiczenia 1 oraz karty pracy i wypisania  w zeszycie słów związanych z Wielkanocą oraz ich tłumaczenia. 

Technika

Temat: Wisząca pisanka.

Proszę o wykonanie pisanki zgodnie z instrukcją oraz wysłanie zdjęcia pracy na maila. Termin wykonania: 8.04.

Przyroda

Temat: Krajobraz wczoraj i dziś.

Podręcznik str. 151- 154

Wykonaj w zeszycie ćw. 2 str. 154 w podręczniku, ćw. 1, 2 zeszyt ćwiczeń str. 94.

Religia

Temat: Triduum Paschalne.

Przeczytaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Triduum_Paschalne

Postaraj się w Wielkim Tygodniu uczestniczyć w uroczystościach nadawanych w TVP. Pomódl się o szczęśliwe Święta Zmartwychwstania Pana Jezusa w Polsce i na świecie.

Poniedziałek 30.03 – piątek 03.04

  Język polski

   Czas wykonania: 30.03-31.03

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Pokonanie zła wymaga wysiłku i współpracy, uważne przeczytanie baśni Kryształowa kula str.214, a następnie o wykonanie w zeszycie ćw.2,4,6 i 7 str.217.

   Język polski

   Czas wykonania: 01.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Po co komu spójnik?, uważne przeczytanie i wpisanie do zeszytu nowej wiadomości (podręcznik str.218), a następnie o wykonanie ćw.1 i 3 str.218.

   Język polski

   Czas wykonania: 02.04-03.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Sympatie i antypatie spójników, czyli kiedy postawić przecinek, uważne przeczytanie treści zapisanych na (str.219 podręcznika), wpisanie do zeszytu nowej wiadomości i wykonanie w zeszycie ćw.3 str.220 oraz ćw.1,2,3,4,5 w zeszycie ćwiczeń str.86-87.

Matematyka

Czas wykonania: 30.03. – 01.04.

Temat: Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną.

Cel: mnożenie ułamka przez liczbę naturalną.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 101

– wykonujemy ćwiczenia s. 118-119 (w miarę możliwości)

– w zeszycie rozwiązujemy zad. I i II s. 103 Czy już umiem?

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy zdjęcia zad. I i II s. 103 Czy już umiem?

Czas wykonania: 02.04. – 03.04.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Ułamki zwykłe”.

Cel: powtórzenie i utrwalenie poznanych wiadomości o ułamkach zwykłych

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– wykonujemy ćwiczenia s. 120-121 (w miarę możliwości)

– w zeszycie rozwiązujemy 3 wybrane przez siebie zadania ze s. 104-105

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://www.matzoo.pl/klasa4

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy zdjęcia pracy wykonanej w zeszycie.

Informatyka  – 02.04

Proszę o wykonanie w dowolnym edytorze tekstu pracy „Reguły pisania w edytorze tekstu”. Potrzebne informacje znajdują się na s. 104 podręcznika. Wykonaną pracę przesyłamy na adres mailowy. Proszę również o przesłanie zdjęcia pracy – skróty klawiszowe.

Muzyka

Temat:Hymn Polski.

Korzystając z różnych źródeł informacji napisz,,Jak powstał hymn Polski” i prześlij na ocenę ,do 3 kwietnia.

Historia

Temat: Józef Wybicki i hymn Polski.

Proszę dokładnie przeczytać tekst z podręcznika od str.94 do str.98

Przepisać do zeszytu,,To już wiem” i przyswoić sobie te informacje, następnie na ocenę wykonać poniższą kartę pracy oprócz zad 8.

Język angielski

Temat:  Food- exercises

Wykonać ćwiczenie 1 i 3 str. 32 z zeszytu ćwiczeń oraz ćwiczenia z karty pracy.

Temat: What’s your favourite food?

Zapisać temat do zeszytu. Przepisać do zeszytu słowa z ramki. Przeczytać teksty i wykonać zdania 1,2,3,4 i 5 str. 82-83 z podręcznika.

Proszę o wysłanie zdjęcia podanych zadań do dnia 3 kwietnia- są to zadania na ocenę.

Temat: Food preparation and cooking tools.

Podręcznik str. 86. Przepisać do zeszytu słownictwo z ćw. 1 i 2 wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wykonać ćwiczenie 3 ze str. 86 z podręcznika i ćw. 1 i 2 ze str. 34 z zeszytu ćwiczeń.

Technika

Temat: Manewry na drodze.

Przeczytać temat ze str. 48-51. Wykonać notatkę w zeszycie. Proszę wpisać w notatce definicje wymijania, omijania, wyprzedzania i zawracania. 

Zrobić ćwiczenie 1, 2, 4 , 5, 7 i sprawdź się.

Podane zadania są na ocenę. Proszę o przesłanie ich do 3 kwietnia.

Proszę o przesłanie zdjęć drogowego koła fortuny do 1 kwietnia.

Przyroda

Temat: Wody słodkie i wody słone
podręcznik str 144-150
w zeszycie wykonaj ćwiczenie 1 str. 150
Praca domowa: wykonaj plakat zachęcający do oszczędzania wody. Wykonaj zdjęcie i prześlij je na nr 501 811 964

Plastyka

Temat: Ozdoba wielkanocna.

Proszę o wykonanie na ocenę jednej ozdoby wielkanocnej z materiałów dostępnych w domu. Może być np.pisanka,kurczaczek, baranek,wykonane np. z masy solnej bibuły, materiału, itd. Można również wykonać kartę świąteczną (wielkanocną). Czas wykonania pracy do 8 kwietnia 2020r.

Religia

Temat: Droga krzyżowa Pana Jezusa
Korzystając z książeczki do nabożeństwa odmów Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Możesz skorzystać z pomocy bliskich lub modlić się przy radiu czy telewizji.

KONKURS
Przeżywamy okres Wielkiego Postu, przed nami Niedziela Palmowa (https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Palmowa). Weź udział w e-konkursie na piękną palmę. Wykonaj palmę, zrób zdjęcie i wyślij na adres email sprozalin33@wp.pl. Masz tym samym szanse na otrzymanie dobrej oceny (nagrody gdy się już spotkamy). Termin nadesłania prac 5.04.2020r.

Wych. Fiz.
Jeśli masz w domu skakankę to wykorzystaj ją w następujący sposób. Wykonaj trzy próby skoków przez czas 5 min. Policz liczbę skoków w każdej próbie. Skakanka może być zastąpiona skokami przez piłkę lub inny przedmiot. Wyniki notuj a ćwiczenie powtarzaj przez pięć kolejnych dni. Pamiętaj o notowaniu wyników! Trening czyni mistrza.

Czwartek i piątek

Język polski

  Czas wykonania: 26.03-27.03

  Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Kogo można spotkać w baśniowej krainie?, a następnie  uważne zapoznanie się z planszą Świat baśni str.212-213 oraz wykonanie w zeszycie ćw. 1,2,3 str.214.

Matematyka

Czas wykonania: 26.03. – 27.03.

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.

Czego się nauczymy? – dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych
                                   mianownikach oraz liczb mieszanych.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 94 i 95 (zwracamy uwagę na rysunki)

– wpisujemy do zeszytu jak dodajemy i odejmujemy ułamki (niebieskie ramki)

– wykonujemy ćwiczenia s. 115-116

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:    https://epodreczniki.pl/a/dodawanie-i-odejmowanie-ulamkow-o-jednakowych-mianownikach/Du2Or8AzF  (są tam 3 krótkie filmki trwające razem ok. 5 min.)

Język angielski

Temat: All about food.

Zapisać temat w zeszycie

Podręcznik str. 80-81. Przepisać do zeszytu nazwy jedzenia wraz z ich tłumaczeniem. Nauczyć się podanego słownictwa.

Wpisać do zeszytu podane wyrażenia:

I love- kocham, uwielbiam

I really like- naprawdę lubię

I like- lubię

I quite like- nawet lubię

I don’t like- nie lubię

I hate- nienawidzę

Ułożyć zdania z każdym wyrażeniem tak jak w przykładzie na str. 81.

Język polski

  Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Dlaczego utwór Kopciuszek to baśń? i uważne przeczytanie tekstu Kopciuszek str.200-205, a następnie o wykonanie w zeszycie ćwiczenia 2 str.205 oraz ćwiczenia 6 str.206.

  Czas wykonania: do 25.03

Matematyka

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ułamek jako iloraz

i uważne przeczytanie tematu s. 89-91, a następnie o wykonanie ćwiczeń s. 113-114 oraz utrwalenie poprzedniego tematu „Liczby mieszane”.

Czas wykonania: do 25.03.

Historia

Temat: Tadeusz Kościuszko na czele powstania.

Dokładnie i uważnie przeczytać tekst z podręcznika od str.89 do 93. W zeszycie wykonać zad.1 i 3 str.93 oraz napisać przyczynę, wydarzenie oraz skutek III rozbioru Polski. Przyswoić informacje z podręcznika zapisane tłustym drukiem.

Przyroda:

Temat: Czy wszystkie skały są twarde.

Materiał nauczania – podręcznik – Tajemnice przyrody str.144- 147

Zeszyt ćwiczeń str. 90 -91, ćwiczenia 1,2,3 i 4

Przed wykonaniem ćwiczeń obejrzyj film https://epodreczniki.pl/a/film/DO8EKT3s5

Kiedy będziesz w ogródku lub na podwórku zwróć uwagę na przekrój gleby, a szczególnie na warstwę próchnicy.

Język angielski:

Temat: Exercises- unit 4.

Proszę o wpisanie tematu do zeszytu oraz wykonanie karty pracy. Jeśli nie ma możliwości wydrukowania, można wpisać odpowiedzi do zeszytu.

Technika

Temat: Drogowe koło fortuny- część druga.

Dokończyć w domu drogowe koło fortuny. Podręcznik str. 46,47.

Plastyka

Temat:Techniki rysunkowe.

Zapoznać się z informacjami z podręcznika od str.35 do 39, następnie dowolną techniką plastyczną wykonać pracę na dowolny temat;np.owoce,postać,drzewo,itp.

Muzyka

Temat: Ludowa zabawa. Narodowe tańce polskie:mazur.

W zeszycie przedmiotowym napisać informacje z podręcznika, z lekcji 21, co to jest:folklor, oraz wymienić polskie tańce narodowe.

Informatyka

Proszę o przygotowanie papierowej planszy z dziesięcioma skrótami klawiszowymi. (potrzebne informacje znajdują się w podręczniku na s. 98).

Czas wykonania: Tydzień

Religia

Temat: Którędy do Nieba.

Wykonaj w zeszycie zadania 2 i 3.