kl. VI

Poniedziałek 22.06- czwartek 25.06

Język polski

   Czas wykonania: 22.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Charakterystyka – ćwiczenia utrwalające,  następnie wykorzystując zdobyte wiadomości oraz korzystając z własnych notatek i dostępnych źródeł informacji zredaguj charakterystykę wybranej przez siebie osoby i napisz w zeszycie.

   Język polski

   Czas wykonania: 23.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu:  Opis przeżyć wewnętrznych – ćwiczenia utrwalające,  następnie wykorzystując zdobyte wiadomości oraz korzystając z własnych notatek i dostępnych źródeł informacji wyobraź sobie, że jesteś w lesie nagle zaczyna się robić ciemno, deszcz leje jak z cebra, rozlegają się grzmoty, a niebo raz po raz rozrywają błyskawice, opisz uczucia jakie Ci towarzyszyły w tej sytuacji, napisany opis wpisz do zeszytu.

 Język polski

   Czas wykonania: 24.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wypowiedź twórcza – ćwiczenia utrwalające,  następnie wykorzystując zdobyte wiadomości oraz korzystając z własnych notatek i dostępnych źródeł informacji zredaguj i napisz w zeszycie opowiadanie zaczynające się od słów: Było słoneczne czerwcowe przedpołudnie…

 Język polski

   Czas wykonania: 25.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wyrażam wdzięczność – ćwiczenia utrwalające,  następnie wykorzystując zdobyte wiadomości oraz korzystając z własnych notatek i dostępnych źródeł informacji zredaguj podziękowanie dla swoich Rodziców za pomoc i uzyskane wsparcie w czasie zdalnego nauczania, napisz na komputerze, wydrukuj, podpisz odręcznie i wręcz Rodzicom.

Matematyka

Czas wykonania: 22.06. – 24.06.

Temat: Powtórzenie wiadomości z geometrii.

Cel: powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– rozwiązujemy w zeszycie wybrane zadania z karty pracy.

Czas wykonania: 25.06.

Temat: Podsumowanie zdobytych wiadomości i umiejętności.

Cel: podsumowanie zdobytych wiadomości i umiejętności.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– w zeszycie opracowujemy krzyżówkę  z hasłem głównym WAKACJE – objaśnienia poszczególnych haseł powinny dotyczyć pojęć matematycznych, treści omawianych w klasie  szóstej.

Informatyka   23.06.

Temat: Podsumowanie zdobytych wiadomości i umiejętności.

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

– w programie GIMP wykonujemy pracę na temat „Bezpieczne wakacje”.

Historia

Proszę utrwalić najważniejsze wydarzenia i daty historyczne poznane w ciągu roku szkolnego.

Muzyka

Proszę powtórzyć gamę C-dur,nazwy solmizacyjne i literowe nut, wartości pauz i nut oraz ostatnią piosenkę.

Plastyka

Proszę wykonać pracę farbami-,,Moje wymarzone wakacje”.

Geografia

Temat: Wakacyjne podróże po Europie.

Zaplanuj trasę wakacyjnego odpoczynku, podróżując po krajach Unii Europejskiej. Zaznacz trasę na mapie Europy.

Biologia

Temat: Zwierzęta to moi sąsiedzi

Wyjdź na spacer wokół miejsca zamieszkania, zaobserwuj zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu. W dostępnych źródłach znajdź informacje na ich temat.

Język angielski

Temat: Ćwiczenia powtórzeniowe.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Język angielski

Temat: Podsumowanie zdobytych wiadomości i umiejętności.

Powtórz poznane czasy oraz słownictwo.

Technika

Temat: Bezpieczne wakacje.

Wykonaj plakat dotyczący zasad bezpiecznego zachowania podczas wakacji.

Religia

Temat: Wakacje z Panem Bogiem.

Pamiętaj w czasie wakacji o niedzielnej Mszy Świętej.

WF

Temat: Jak bezpiecznie spędzić wakacje?

Wakacje to czas odpoczynku, zwróć uwagę aby był spędzony bezpiecznie – obejrzyj film https://youtu.be/7qrT8vMkHlw

Poniedziałek 15.06- piątek 19.06

Język polski

   Czas wykonania: 15.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Akcent i intonacja, uważne przeczytanie reguł dotyczących akcentowania i intonacji w języku polskim str.310-311, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.1 i 4 str.311 oraz ćw.1 2 3 5 i 6 str.67-70 /zeszyt ćwiczeń/.

   Język polski

   Czas wykonania: 16.06-17.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Na pożegnanie.. Podsumowanie!, przeanalizowanie schematu: To wiem! To potrafię! str.324, a następnie uważne zapoznanie się z tekstem: Białowieski Park Narodowy str.325, rozwiązanie testu str.325-326, wpisanie odpowiedzi do zeszytu.

Ćwiczenie 11 proszę wysłać na mój adres e-mail.

 Język polski

   Czas wykonania: 18.06-19.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wypowiedź o charakterze argumentacyjnym – jak ją przygotować?, przypomnienie wiadomości str.123-124 /podręcznik/, a następnie wykonanie ćw.7 str.125 oraz wybranych ćwiczeń str.123-127 /zeszyt ćwiczeń/.

Matematyka

Czas wykonania: 15.06. – 16.06.

Temat: „Matematyka na co dzień” – sprawdzamy swoje wiadomości.

Cel: sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości z działu VIII.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– rozwiązujemy zadania z karty pracy przysłanej na adres mailowy.

UWAGA! Proszę o przesłanie zdjęcia wykonanej pracy do 18.06.

Czas wykonania: 17.06. – 19.06.

Temat: Powtórzenie wiadomości z arytmetyki.

Cel: powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– w miarę możliwości rozwiązujemy w zeszycie zadania z karty pracy

– korzystamy z wcześniej wskazanych materiałów dostępnych w internecie.

Informatyka   16.06.

Temat: Malowanie na warstwach. Podsumowanie działu 4.

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

– w programie GIMP  dopracowujemy obraz, który będzie miłą pamiątką chwil spędzonych wspólnie z koleżankami i kolegami.

UWAGA! Wykonaną pracę przesyłamy do 17.06.

Muzyka

Temat:Muzykujemy wakacyjnie!

Proszę o wysłuchanie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E, i podjęcie próby zatańczenia jej zgodnie z rytmem. Następnie proszę o wpisanie lub wklejenie do zeszytu słów wysłuchanej piosenki. Prace przesyłamy do 18.06.2020r.

Historia

Temat:Księstwo Warszawskie.(temat na 2 lekcje)

Proszę o uważne przeczytanie tekstu z podręcznika od str.207 do str.211, wykonanie w zeszycie ćw.1,2 str.211 i przesłanie do 18.06.2020r.

Geografia

Temat: Relacje Polski z sąsiadami.

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 168-172. Na załączonej mapie zaznacz kraje należące do Unii Europejskiej.

Biologia

Temat: Przegląd i znaczenie ssaków.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 136-142. W zeszycie ćwiczeń wykonaj wybrane przez Ciebie ćwiczenia (3). Rozwiązania prześlij do sprawdzenia w dniu 16.06.

Język angielski

Temat: Conditionals- type 0.

Zapisz w zeszycie podaną notatkę:

Następnie wykonaj ćw. 2 ze str. 88 z podręcznika. Należy połączyć ze sobą warunek (lewa strona) i skutek (prawa strona) i napisać zdania warunkowe jak w przykładzie.

Następnie wykonaj ćw. 1 i 2 ze str. 35 z zeszytu ćwiczeń.

Język angielski

Temat: Conditionals- type 1.

Zapisz w zeszycie podaną notatkę:

Następnie wykonaj ćw. 5 ze str. 89 z podręcznika. Należy napisać zdania warunkowe typu 1 jak w przykładzie.

Następnie wykonaj ćw. 3 ze str. 35 z zeszytu ćwiczeń.

Temat: Revision- Unit 6.

Podręcznik, str.  98-99. Wykonaj ćw. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10.

Technika

Temat: ABC współczesnej techniki- karta pracy.

Wykonaj na ocenę podaną kartę pracy i wyślij ją do 17.06.

Religia

Temat: Czcimy Najświętsze Serce Zbawiciela.

Przeczytaj temat z podręcznika str. 157-159.

Przeczytaj https://adonai.pl/modlitwy/?id=piatki&action=4

Poniedziałek 07.06- środa 10.06

  Język polski

   Czas wykonania: 08.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Julian Tuwim – czarodziej słowa, uważne przeczytanie wiersza: Czereśnie str.318, a następnie przeanalizowanie poleceń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw.3,4,5,6 i 7 str.318.

   Język polski

   Czas wykonania: 09.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Znak interpunkcyjny wagi średniej, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością, wpisanie krótkiej notatki do zeszytu, a następnie wykonanie ćwiczenia 4 str.320 oraz ćw.1,2,3,4, i 5 str. 111-112 /zeszyt ćwiczeń/. 

 Język polski

   Czas wykonania: 10.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Plastikowe problemy świata, uważne zapoznanie się z fragmentem artykułu: Tony śmieci zalegające w oceanach, przeanalizowanie poleceń pod tekstem oraz wykonanie w zeszycie ćw.2,3 i 7 str.322 i 323.

Matematyka

Czas wykonania: 08.06. – 10.06.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Matematyka na co dzień”.

Cel: powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu VIII.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– w miarę możliwości uzupełniamy ćwiczenia z działu VIII

– rozwiązujemy w zeszycie 3 wybrane zadania różnego typu z tego działu, które nie były wcześniej rozwiązywane.

UWAGA! Do 09.06.  proszę o przesłanie informacji na temat tego, które zagadnienia, tematy były dla Was trudne w tym roku.

Informatyka   09.06.

Temat: Czar szkolnych lat. Przygotowanie pamiątkowego obrazu.

Co robimy?

­­– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– kontynuujemy pracę z poprzedniego tygodnia – tworzymy obraz, który będzie miłą pamiątką chwil spędzonych wspólnie z koleżankami i kolegami według wcześniej podanych wymagań.

Geografia

Temat: Polska na mapie Europy

Korzystając z mapki w podręczniku str. 48 uzupełnij mapkę – podział polityczny Europy. Kolorem żółtym zaznacz kraje sąsiadujące z Polską. W odpowiednie miejsca wpisz nazwy Państw europejskich. Podpisz na mapie stolice państw krajów Europy.

Muzyka

Temat:Cztery pory roku z maestro Vivaldim.
Proszę zapoznać się z informacjami na temat Vivaldiego zamieszczonymi w podręczniku str.148-151 i napisać notatkę na temat życia i twórczości Vivaldiego. Pracę przesłać do 10.06.2020r.

Plastyka
Temat:Sztuka jako inspiracja do własnych działań kreatywnych- praca plastyczna w formie kolażu.

Proszę o wykonanie w ciągu dwóch najbliższych tygodni w formie kolażu pracy plastycznej na temat:,, Ludzie w czasie pandemii koronawirusa” na dowolnym podkładzie,np.brystolu, kartonie. Mogą to być spostrzeżenia jak czują się ludzie w izolacji, co robią, jak wyglądają. Format pracy:dowolny. Pracę prześlij do dn.18.06.2020r.


Historia

Temat: Legiony Polskie we Włoszech.
Proszę zapoznać się z treścią tekstu z podręcznika str.203-206, rozwiązać kartę pracy i przesłać do 10.06.2020r.

Technika

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu ABC współczesnej techniki.

Wykonaj ćw. 1, 2 i 3 z str. 64 z podręcznika.

Język angielski

Temat: Vocabulary exercises.

Wykonaj podaną kartę pracy.

Język angielski

Temat: Order of adjectives.

Zapisz w zeszycie podaną notatkę:

Przymiotników używamy, aby powiedzieć jaki ktoś jest lub jakie coś jest. Umieszczamy je przed rzeczownikiem ale po czasowniku „to be”. Jeśli przed rzeczownikiem występują dwa lub więcej przymiotników uch kolejność jest następująca:

  • opinia
  • wielkość
  • wiek
  • kształt
  • kolor
  • pochodzenie
  • materiał

Wykonaj ćw. 3 ze str. 92 z podręcznika oraz 1,2 i 3 ze str. 114 z podręcznika.

Religia

Temat: Czcimy Najświętsze Serce Zbawiciela.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku.

Wykonaj ćw. 1- praca na lekcji.

Wtorek 02.06- piątek 05.06

Język polski

   Czas wykonania: 02.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Problemy z dziedziczeniem świata, wykonanie polecenia  Zanim przeczytasz, a następnie zapoznanie się z fragmentem komiksu str. 298 oraz wykonanie w zeszycie ćw. 1,2 i 3 str.298.

   Język polski

   Czas wykonania: 03.06-04.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak napisać list oficjalny?, uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi listu oficjalnego, przeczytanie przykładowego listu str.229-230, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.4,5 i 6 str.301 oraz ćw.1,2,3 i 4 str.142-144 /zeszyt ćwiczeń/.

 Język polski

   Czas wykonania: 05.06

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak kulturalnie porozumiewać się z innymi?, uważne przeczytanie tekstu str.302-303 oraz Nowej wiadomości wpisanie do zeszytu krótkiej notatki, a następnie wykonanie w zeszycie ćwiczenia 2,3 i 4 str.304.

Matematyka

Czas wykonania: 02.06. – 03.06.

Temat: Podróż.

Cel: rozwiązywanie zadań osadzonych w kontekście praktycznym.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– wykonujemy zadanie na dobry początek – Ruszaj w podróż  na s. 203 podręcznika

– analizujemy informacje na s. 204-205

– wykonujemy ćwiczenia s. 156-158 (w miarę możliwości)

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II i III s. 207 Czy już umiem?

Czas wykonania: 04.06. – 05.06.

Temat: Odżywianie.

Cel: rozwiązywanie zadań osadzonych w kontekście praktycznym.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– wykonujemy zadanie na dobry początek – Smacznego! na s. 208 podręcznika

– analizujemy przykłady na s. 209

– wykonujemy ćwiczenia s. 159-160.

– rozwiązujemy w zeszycie 3 wybrane zadania ze s. 210-212

UWAGA! W tym tygodniu  proszę o przesłanie do sprawdzenia ćwiczeń s. 159-160.

Informatyka   02.06.

Temat: Czar szkolnych lat. Przygotowanie pamiątkowego obrazu. (temat na 2 lekcje)

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

– w programie GIMP  tworzymy obraz, który będzie miłą pamiątką chwil spędzonych wspólnie z koleżankami i kolegami (w ciągu dwóch/trzech tygodni)

– pracujemy w dwóch zespołach: chłopcy i dziewczęta zgodnie z wymaganiami podanymi na s. 118-119 podręcznika.

Historia

Temat:Upadek Napoleona.

Proszę uważnie przeczytać tekst z podręcznika od str.199 do str.202.Następnie proszę o wykonanie karty pracy i przesłanie do dn.05.06.2020r.

Geografia

Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji.

W podręczniku na str. 160-165 znajdziesz informacje dotyczące środowiska przyrodniczego. Zwróć uwagę na rozległe terytorium Rosji i zróżnicowanie klimatyczne. Następnie zapoznaj się z mapką na str. 164 obrazujące zasoby mineralne i gospodarkę Rosji. W zeszycie napisz notatkę.

Uzupełnij kartę pracy.

Biologia

Temat: Ssaki- kręgowce, które karmią młode mlekiem.

Zapoznaj się z treścią tematu str. 131-135, wykonaj 3 ćw. w zeszycie ćwiczeń. Praca na ocenę- Jakie znaczenie mają ssaki w gospodarce człowieka?

Język angielski

Temat: Adverbs.

Podręcznik, str. 92. Zapisz w zeszycie podaną notatkę:

Przysłówki są określeniami czasowników, przymiotników lub innych przysłówków. Dzielimy je na następujące kategorie:

– przysłówki sposobu (jak?) . The dog walks slowly– ten pies idzie wolno.

– przysłówki czasu (kiedy?). Diana came home late.- Diana wróciła do domu późno.

-przysłówki miejsca (gdzie?). Julie is outside– Julie jest na zewnątrz.

– przysłówki częstotliwości (jak często?). Tom is often late. – Tom często się spóźnia.

– przysłówki stopnia (jak bardzo?). The children are very hungry. – Dzieci są bardzo głodne.

Przysłówki sposobu tworzymy poprzez dodanie końcówki –ly/ -ily,

Np. slow- slowly

Końcówkę –ily dodajemy jeśli słowo kończy się na „y”, usuwamy wtedy „y” , np. Easy– easily

Niektóre słowa tworzy się w sposób nieregularny:

Good-well

Fast-fast

Hard-hard

Late- late

Early- early

Wykonaj ćwiczenie 1 i 2. W ćw. 1 trzeba rozpoznać jaki jest to rodzaj przysłówka, w ćw. 2 utworzyć przysłówki.

Kl. VI

Język angielski

Temat: Film characters- project.

Zadania na ocenę.

Ćw. 1 –zbierz informacje o podanych postaciach z filmów i uzupełnij tabelkę (w języku angielskim):

– postać

-aktor

-wygląd/ cechy osobiste

-nazwa filmu

– rodzaj filmu

Ćw. 2 – zaprezentuj jedną wybraną postać. Dlaczego uważasz, że jest taka popularna? Podaj powody (3).

Wyślij zdjęcie podanych prac do 05.06.

Technika

Dopisz numer lekcji do poprzedniej. Podręcznik str.62,63. Zapisz notatkę, wykonaj ćw. 2,3,4 i 5 i wyślij zdjęcie ćwiczeń do 05.06.

Religia

Temat: Wiara w naszej Ojczyźnie.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku. W zeszycie napisz zad 1 praca na lekcji. Praca na ocenę- Opisz krótko historię swojej parafii. Informacje znajdziesz na stronach parafii.

Wychowanie fizyczne

Temat: Uczymy się rozwijać sprawność fizyczną na torze przeszkód.

Ćwiczenie 1 Z rozbiegu przeskakujesz piłkę (miskę), przeskok wykonaj obunóż.

Ćwiczenie 2 Z piasku usypujesz kupki (10), a następnie biegniesz między nimi jedno nóż pokonując odcinki.

Ćwiczenie 3 Jako przedłużenie toru przeszkód z piasku ułóż linę ( długość jaką masz), linę pokonujesz przechodząc po niej stopa za stopą Utrzymując równowagę.

Ćwiczenie 4 Sam opracowujesz ćwiczenie i je wykonujesz- propozycję ćwiczeń proszę przesłać nauczycielowi do oceny.

Na wykonanie ćwiczeń przeznacz 30 minut dziennie pokonując tor wielokrotnie. Wykonując ćwiczenia zwróć uwagę na bezpieczeństwo.

Poniedziałek 25.05- 29.05

  Język polski

   Czas wykonania: 25.05-26.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Czas na podsumowanie, przeanalizowanie schematu:

To wiem! To potrafię ! str.288, a następnie uważne przeczytanie tekstu str.289 i rozwiązanie testu str.289-290, wpisanie odpowiedzi do zeszytu i wysłanie na mój adres e-mail.

   Język polski

   Czas wykonania: 27.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Zwyczajne cuda, uważne przeanalizowanie Przypomnienia str.293, zapoznanie się z tekstem: Jarmark cudów Wisławy Szymborskiej, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.1,2,3 i 5 str.293.

 Język polski

   Czas wykonania: 28.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Człowiek i zwierzęta – jak równy z równym, uważne przeczytanie tekstu: Delfin człowiekowi człowiekiem Olgi Kowalik, przeanalizowanie ćwiczeń pod tekstem i wykonanie w zeszycie ćw.1,2,3,5,6 str.295 / ćwiczenie 9 dla chętnych uczniów /.

 Język polski

   Czas wykonania: 29.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Błękit nieba czy szarość betonu?, zapoznanie się z biogramem Julii Hartwig i utworem Komunikat oraz tekstem: Wśród ludzi, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.2,3,4,5 i 7 str.297.

Matematyka

Czas wykonania: 25.05. – 26.05.

Temat: Zakupy.

Cel: rozwiązywanie zadań osadzonych w kontekście praktycznym.

Co robimy?

–  wpisujemy temat do zeszytu

– wykonujemy zadanie na dobry początek – Klub Miłośników Chomików na s. 194 podręcznika

– analizujemy przykłady na s. 195-196

– wykonujemy ćwiczenia s. 151-152

– rozwiązujemy w zeszycie zad. I, II i III s. 197 Czy już umiem?

Czas wykonania: 27.05. – 29.05.

Temat: Działki, domy, mieszkania.

Cel: rozwiązywanie zadań osadzonych w kontekście praktycznym.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M6ETZ9) (ok. 4 min.)

– wykonujemy zadanie na dobry początek – Działkowicze na s. 198 podręcznika

– analizujemy przykłady na s. 199-200

– wykonujemy ćwiczenia s. 154-155.

– rozwiązujemy w zeszycie zad. 3 s. 200, zad. I, II, III s. 202 Czy już umiem?

UWAGA! W tym tygodniu  proszę o przesłanie zad. 3 s. 200 i zad. I, II, III s. 202 Czy już umiem?

Informatyka   26.05.

Temat: Zdjęć cięcie – gięcie. Elementy retuszu i fotomontażu zdjęć.

Co robimy?

­­– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– w programie GIMP  kontynuujemy pracę nad wybranym zadaniem – fotomontaż na okładkę podręcznika do ulubionego przedmiotu lub fotomontaż przedstawiający Ciebie w egzotycznym miejscu według wcześniej podanych wymagań.

UWAGA! Proszę o przesłanie pracy i oryginalnych zdjęć wykorzystanych do tworzenia tej pracy do 28.05.

Muzyka
Temat:Z dziejów muzyki-barok.Jan Sebastian Bach.
Zapoznajemy się z treścią tekstu z podręcznika od str.142 do str.147. Na podstawie informacji z książki i innych źródeł informacji proszę o napisanie w zeszycie życiorysu Jana Sebastiana Bacha i przesłanie do dn.26.05.2020r.


Plastyka
Temat:Początki nowoczesnej architektury.(temat na 2 lekcje)
Proszę zapoznać się z treścią tekstu, z podręcznika od str.82 do str.90 i wykonać zad.1str.90.Prace należy przesłać do dn.03.06.2020r.


Historia
1.Temat:Republika Francuska.
Proszę zapoznać się z treścią tekstu z podręcznika od str.190 do str.193. Następnie w zeszycie napisać odpowiedź na pyt..1,4 str.193 i wykonać kartę pracy. Przesłać do 26.05.2020r.


2.Temat:Epoka Napoleona Bonaparte.
Zapoznajemy się z treścią tematu z podręcznika od str.194 do str.198. W zeszycie odpowiadamy na pyt.2 str.198 i wykonujemy kartę pracy. Prace przesyłamy do 29.05.2020r.

Geografia

Temat: Współczesne problemy Ukrainy.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku. W zeszycie napisz odpowiedź na ćw. 1 str. 157. Jako uzupełnienie tematu obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=jSVxuQox_PA

Biologia

Temat: Ptaki najbliższej okolicy.

Korzystając z możliwości wykonywania zdjęć aparatem telefonicznym, będąc na spacerze zaobserwuj ptaki najbliższej okolicy. Wykonaj zdjęcia aparatem telefonicznym. Każde zdjęcie ptaka uzupełnij krótką notatką. Z zebranych materiałów wykonaj album „Ptaki- moi skrzydlaci sąsiedzi”. Na wykonanie pracy masz czas 2 tygodni. Album może być wykonany w wersji elektronicznej lub papierowej. Powodzenia.

Religia

Temat: Zesłanie Ducha Świętego.

Wysłuchaj http://www.biblijni.pl/Dz,2,1-13 i wykonaj ilustrację do tekstu.

Język angielski

Temat: Mother’s Day.

Wykonaj podaną kartę pracy. Ćw.4 i 5 nie są obowiązkowe.

Język angielski

Temat: Fun in all weathers.

Podręcznik, str. 94-95. Zapisz zeszycie słowa z ramki „check these words” wraz z tłumaczeniem. Przeczytaj tekst, wykonaj ćw. 2, 4 i 5. Poniżej znajduje się słuchanie do ćw. 5.

Wykonaj ćw.  1 i 2  ze str. 39 z zeszytu ćwiczeń.

Język angielski

Temat: Types of books.

Podręcznik, str. 96. Zapisz słowa z ramki „check these words” wraz z tłumaczeniem.

Przepisz słowa z ćw. 1 oraz ich tłumaczenie. Wykonaj ćw. 2 – przeczytaj tekst i napisz jaki jest to rodzaj książki. Następie zrób ćw. 1  ze str. 53  z zeszytu ćwiczeń. Należy posłuchać piosenki i wpisać brakujące słowa.

Technika

Temat: Nowoczesny świat techniki.

Podręcznik, str. 60-61. Wykonaj notatkę oraz ćw. 1, „mam pomysł”, 1 i 2 ze str. 61.

Poniedziałek 18.05- piątek 22.05

Język polski

   Czas wykonania: 18.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Czy da się spełnić marzenia?, uważne zapoznanie się z tekstem: Kilka słów o książce oraz Nową wiadomością /wpisz do zeszytu i zapamiętaj/, a następnie uważne przeczytanie tekstu: Noelka Małgorzaty Musierowicz str.278-280 oraz wykonanie w zeszycie ćw.3,4,5,6 str.280.

   Język polski

   Czas wykonania: 19.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Zagraniczni goście w naszym języku, uważne zapoznanie się z Nową wiadomością i wpisanie krótkiej notatki, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.1 str.281 oraz ćw.1,2,3,4,5,6 str. 94-96 /zeszyt ćwiczeń/.

 Język polski

   Czas wykonania: 20.05-21.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Zdania złożone bardzo cenione, przypomnienie informacji o zdaniach złożonych str.283, przeanalizowanie Nowej wiadomości str.285 i wpisanie krótkiej notatki oraz wykonanie w zeszycie ćw.7 str.285 oraz ćw.1,2,3 i 4,5 i 6 str.56-58 /zeszyt ćwiczeń/.

 Język polski

   Czas wykonania: 20.05-21.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Rola spójników w zdaniach złożonych współrzędnie, zapoznanie się z Nową wiadomością str.286, wpisanie krótkiej notatki, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.3 str.287 oraz ćwiczenia 7-16 str.56-62 /zeszyt ćwiczeń/.

Matematyka

Czas wykonania: 18.05. – 19.05.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Matematyka i my”.

Cel: powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu VII.

Co robimy?

– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– w zeszycie rozwiązujemy zad. ze s. 187-188 podręcznika

– dodatkowo* możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie korzystając z wcześniej wskazanych materiałów.

Czas wykonania: 20.05. – 21.05.

Temat: „Matematyka i my” – sprawdzamy swoje wiadomości.

Cel: sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości z działu VII.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– rozwiązujemy zadania z karty pracy przysłanej na adres mailowy.

UWAGA! W tym tygodniu  proszę o przesłanie zdjęcia zadań z karty pracy.

Czas wykonania: 22.05.

Temat: Zadania na temat… – „Wyspa Wielkanocna”.

Cele: rozwiązywanie zadań tekstowych, utrwalenie zdobytych wiadomości.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku na s. 189

– w zeszycie rozwiązujemy 3 wybrane zad. ze s. 190.

Informatyka   19.05.

Temat: Zdjęć cięcie – gięcie. Elementy retuszu i fotomontażu zdjęć.

Co robimy?

­­– dopisujemy numer lekcji w zeszycie

– w programie GIMP  wykonujemy jedno wybrane zadanie (w ciągu 2 tygodni)

  1. Zaprojektuj fotomontaż na okładkę podręcznika do Twojego ulubionego przedmiotu (ćw. 3 s. 117) lub
  2. Utwórz fotomontaż przedstawiający Ciebie w egzotycznym miejscu (ćw. 6 s. 120)

według wymagań podanych w wybranym ćwiczeniu. Pamiętamy o przestrzeganiu praw autorskich. Możemy wykorzystać zdjęcia z  https://pixabay.com/pl UWAGA! Proszę o zapisanie oryginalnych zdjęć wykorzystanych do tworzenia pracy – będą potrzebne!

Historia

1.Temat:Podsumowanie wiadomości z działu:,,Upadek Rzeczypospolitej”.

W zeszycie na ocenę proszę napisać odpowiedź na pyt.2,4,5 str.182 oraz wypełnić kartę pracy i przesłać do 19.05.2020r.

2. Temat:Rewolucja francuska.

Proszę zapoznać się z tekstem, z podręcznika od str.184 do str.189. Następnie w zeszycie przedmiotowym na ocenę napisać odpowiedź na pyt.2,3 str.189 oraz wypełnić kartę pracy i przesłać do 22.05.2020r.

Język angielski

Temat: Worth the experience.

Podręcznik, str. 86-87. Zapisz słowa z ramki „check these words” wraz z tłumaczeniem. Przeczytaj teksty, a następnie wykonaj ćw. 2, 4, 5, 8 oraz ćw. 9. W ćw. 4 proszę zapisać do zeszytu podane słowa oraz ich tłumaczenie. W ćw.5 trzeba napisać co można robić w podanych miejscach z ćw.4. W ćw.9 należy napisać wiadomość tekstową (SMS) do przyjaciela na temat jednej z kolejek górskich (ok.30-40 słów). Napisz:

-gdzie jesteś

-z kim jesteś

– jak ci się podoba kolejka górska

– zapytaj przyjaciela o jego plany

Możesz użyć skrótów z ćw. 8.

 Zdjęcie wykonanych ćwiczeń proszę wysłać do 22.05.

Język angielski

Temat: Areas in the theatre.

Podręcznik, str. 90. Wykonaj ćw. 1, 2 i 4. W ćw.4. napisz jaki jest twój ulubiony rodzaj muzyki i uzasadnij oraz jakiej muzyki nie lubisz. Korzystaj z przykładów. Wykonaj również zad. 1,2,3 ze str. 36 z zeszytu ćwiczeń.

Język angielski

Temat: Booking tickets for a performance.

Podręcznik, str. 91.

Zapisz słowa z ramki „check these words” oraz tłumaczenie podanych słów. Przeczytaj dialog i uzupełnij go podanymi wyrażeniami. Następnie wykonaj ćw. 1,2,3 ze str.37 z zeszytu ćwiczeń.      

Technika

Proszę dopisać numer do poprzedniej lekcji.

Plastyka

Przypominam o terminie przysyłania prac,,Upominek dla mojej Mamy i mojego Taty”do 21.05.2020r. Postarajcie się to dla Waszych Rodziców.

Muzyka

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniej. W tym tygodniu proszę poćwiczyć słowa i melodię poznanej piosenki z ostatniego tygodnia, aby pięknie wystąpić przed swoimi Rodzicami w dniu ich święta.

Geografia

Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku i w zeszycie wykonaj notatkę do tematu.

Biologia

Temat: Przegląd i znaczenie ptaków.

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku str. 125-129. W zeszycie napisz krótką notatkę. Odpowiedz w zeszycie na pytanie: Jakie jest znaczenie ptaków w przyrodzie i życiu człowieka.

Religia

Temat: Święty Jan Paweł- święty pośród nas.

Przeczytaj temat w podręczniku i wykonaj zadanie nr 1- praca na lekcji.

Poniedziałek 11.05 – piątek 15.05

  Język polski

   Czas wykonania: 11.05-12.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści, dokładne przeanalizowanie informacji o komponowaniu opowiadania na podstawie mitu lub przypowieści podręcznik str.269, wpisanie do zeszytu krótkiej notatki, zapoznanie się z treścią i konstrukcją wzorcowego opowiadania twórczego str.270, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.3,5,7. Celem utrwalenia wiadomości wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7,8 w zeszycie ćwiczeń str.137-141 /ćwiczenie 8 dla chętnych uczniów/.

   Język polski

   Czas wykonania: 13.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Czy potrzebne są zasady?, dokładne zapoznanie się z informacjami: Kilka słów o książce oraz fragmentem utworu: Baśniobór Brandona Mulla podręcznik str.272-274, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.1,2,3,5 i 6. Proszę również przeczytać tekst: Wśród ludzi str.275.

 Język polski

   Czas wykonania: 14.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Czy warto budować mur wokół siebie?, przeczytanie tekstu piosenki: Tolerancja (Na miły Bóg) Stanisława Sojki, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.2,4,5 i 6 str.276. Proszę o wysłanie na mój adres e-mail ćwiczenia 4 str.276.

Język polski

   Czas wykonania: 15.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Weźmy to w nawias, przeczytanie informacji o nawiasie str.277, wpisanie krótkiej notatki i wykonanie w zeszycie ćw.2 str.276 oraz ćw.1,2,3,4 w zeszycie ćwiczeń str.109-110.

Matematyka

Czas wykonania: 11.05 – 13.05.

Temat: Plan, mapa i skala.

Cele: posługiwanie się mapą i planem, stosowanie różnych sposobów zapisywania skali, rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających korzystania z mapy i planu

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M6G3DE) ok. 3 min

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 181-183.

– wykonujemy ćwiczenia s. 145-147

– w zeszycie rozwiązujemy zad. I  i II s. 186 Czy już umiem?

– dodatkowo* możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://szaloneliczby.pl/klasa-6

(Liczby wokół nas: obliczanie skali mapy, obliczanie odległości w rzeczywistości, obliczanie odległości na mapie)

UWAGA! Proszę o przesłanie w tym tygodniu zdjęć  pracy wykonanej w ćwiczeniach s. 145-147.

Czas wykonania: 14.05. – 15.05.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Matematyka i my”.

Cel: powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu VII.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– wykonujemy ćwiczenia s. 149-150

– przygotowujemy się do sprawdzianu

­– dodatkowo* możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie korzystając z wcześniej wskazanych materiałów.

Informatyka   12.04.

Temat: Zdjęć cięcie – gięcie. Elementy retuszu i fotomontażu zdjęć. (temat na 3 lekcje)

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 108-116

– wpisujemy do zeszytu informacje ze s. 116 Zapamiętaj!

– sprawdzamy możliwości programu GIMP opisane w podręczniku.

Muzyka

Temat: Nauka słów i melodii piosenki,pt.,,Mamo,dzisiaj śpiewam dla Ciebie”.

Proszę o wysłuchanie słów i melodii piosenki ,,Mamo,dzisiaj śpiewam dla Ciebie”. Następnie proszę o napisanie bądź wklejenie skserowanych słów do zeszytu. Zachęcam do nauczenia się słów i melodii piosenki na pamięć. Pracę proszę przesłać do 14.05.2020r.

Historia

Temat:Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski.(temat na 2 lekcje).

Proszę o przeczytanie tekstu z podręcznika od str.174 do str.179.

Następnie w zeszycie przedmiotowym wykonujemy na ocenę ćw.1,3 str.179 i kartę pracy. Wykonane prace przesyłamy do dn.15.05.2020r.

Dla chętnych; Proszę opracować dodatkowy temat: ,,Czy król Stanisław August Poniatowski zdradził Polskę”(podręcznik str.180-181) oraz opracować kartę pracy i przesłać do 15.05.2020r.

Plastyka

Temat:Upominki dla naszych rodziców.(temat na 2 lekcje)

Wykorzystując swój talent i pomysły wykonaj upominek dla swojej Mamy i swojego Taty wykorzystując  różne techniki i materiały. Pracę należy przesłać do 21.05.2020r. Jeśli będą pytania dotyczące wykonania pracy proszę o informacje e-mailową.

Biologia

Temat: Ptaki- kręgowce zdolne do lotu.

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

Geografia

Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji.

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku i wykonaj w zeszycie notatkę do tematu.

Język angielski

Temat: Exercies- unit 5.

Wykonaj na ocenę podaną kartę pracy i wyślij do 12.05.

Język angielski

Temat: Revision – unit 5.

Podręcznik, str. 82,83. Wykonaj ćw. 1, 2, 3, 4, 6, 8 i 10 i wyślij na ocenę do dnia 15.05.

Słuchanie do ćw. 10:

Język angielski

Temat: Arts and festivals.

Podręcznik, str. 84-85.

Wykonaj ćw. 2 – uzupełnij teksty podanymi słowami. Następnie przepisz notatkę ze str. 120 (Module 6- przedimki a/an i the).  

Technika

Temat: Nastrojowa lampka.

Proszę wykonać lampkę na podstawie podanej instrukcji. Jest to praca również na lekcję 19.05, więc proszę o wysłanie zdjęcia pracy do 20.05.

Religia

Temat: Święty Stanisław- świadek wiary.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika. W zeszycie przedmiotowym napisz krótką notatkę o Św. Stanisławie- patronie Polski.

Poniedziałek 04.05 – piątek 08.05

Język polski

  Czas wykonania: 04.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Prometeusz – zbawca ludzkości, zapoznanie się z Mitem o Prometeuszu str.256-258, a następnie wykonanie w zeszycie ćw. 1,2,3,4,5 i 7 str.258.

Język polski  

  Czas wykonania: 05.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: O wielkiej sile miłości, uważne przeczytanie: Mitu o Orfeuszu i Eurydyce str.260-263, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.2,3,4,5 i 9 str.263

/ ćwiczenie 2 i 9 proszę wysłać na mój adres e-mail /. 

Język polski  

  Czas wykonania: 06.05                              

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: W poszukiwaniu własnej Itaki, uważne zapoznanie się z notatką Kilka słów o bohaterze str.264 oraz wierszem Leopolda Staffa pt. Odys, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.1,2,3,4,5 i 6 str.265.   

Język polski  

  Czas wykonania: 07.05-08.05

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Mitologiczni bohaterowie, uważne zapoznanie się z infografiką: W świecie mitów str.266-267, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.1,3 i 4 str.268. 

Matematyka

Czas wykonania: 04.05 – 06.05.

Temat: Prędkość, droga, czas – część 2.

Cele: stosowanie jednostek prędkości, rozwiązywanie zadań dotyczących drogi, prędkości i  czasu, w których występują ułamki.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– wykonujemy zadanie na dobry początek – Zegarowy szyfr s. 167 w podręczniku (hasło- nazwę miasta zapisujemy w zeszycie)

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 168-170

– wykonujemy ćwiczenia s. 140 – 141

– w zeszycie rozwiązujemy zad. 1 s. 170 i zad. II s. 173 Czy już umiem?

– dodatkowo* możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://epodreczniki.pl/a/predkosc-droga-i-czas/D16J4TDaO

Czas wykonania: 07.05. – 08.05.

Temat: Korzystanie ze wzorów.

Cele: obliczanie wartości wyrażenia algebraicznego dla podanych wartości zmiennych, dopasowywanie opisu słownego do wzoru i odwrotnie.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami na s. 174-176 podręcznika

– analizujemy przykład z podręcznika s. 176

– wykonujemy ćwiczenia s. 142-143

– w zeszycie wykonujemy zad. 1 s. 177 (po dwa przykłady z poziomów A, B, C; poziom MISTRZ dla chętnych) oraz zad. I i II s. 179 Czy już umiem?

UWAGA!  W tym tygodniu proszę o przesłanie zdjęć zad. 1 s. 170 oraz prac w  ćwiczeniach s. 134, 135 i 142.

Informatyka  – 05.04

Temat: Tort ma warstwy i cebula ma warstwy. O tworzeniu grafik z wykorzystaniem warstw.  

Co robimy?

­­– dopisujemy nr lekcji w  zeszycie

– kontynuujemy pracę z poprzedniego tygodnia:  wykonujemy w programie GIMP obraz przedstawiający kwiat słonecznika na niebieskim tle.

UWAGA! Proszę o przesłanie wykonanej pracy do 11.05.

Muzyka

Temat:Instrumenty dęte.

Na podstawie informacji z podręcznika od str.120 do str.131, napisz w zeszycie jakie wyróżniamy instrumenty dęte i czym charakteryzuje się każdy z nich. Pracę prześlij do 06.05.2020r.

Plastyka

Temat:Rzeźba.

Proszę zapoznać się z tekstem z podręcznika od str.72 do str.80, następnie w zeszycie przedmiotowym napisz: czym jest rzeźba?;jakie są rodzaje rzeźby?wymień najważniejsze środki wyrazu rzeźby;przedstaw podział rzeźb. Pracę prześlij do 06.05.2020r.

Dla chętnych wykonanie rzeźby według wskazówek ze str.77(praca do 13.05.2020r.)

Historia

Temat: Kultura polskiego oświecenia.(temat na 2 lekcje).

Proszę przeczytać informacje zawarte w podręczniku od str.163 do str.168, następnie w zeszycie przedmiotowym zapisać odpowiedzi na pyt. 1,3,4 str.168 oraz wykonać kartę pracy. Prace proszę przesłać na ocenę do dn.08.05.2020r. 

Geografia

Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.

Zapoznaj się z tekstem str. 131-135.

Wykonaj kartę pracy. Możesz to zrobić od razu na komputerze (widocznym kolorem lub pogrubioną czcionką) i wysłać do nauczyciela.

Biologia

Temat: Sprawdź swoje wiadomości z działu „Kręgowce zmiennocieplne”.

Wykonaj zadania zawarte w sprawdzianie i prześlij do nauczyciela biologii w dniu 7.05. Możesz to zrobić od razu na komputerze (widocznym kolorem lub pogrubioną czcionką) lub wydrukuj, napisz i odeślij.

Język angielski

Temat: Unit 5 – exercises.

Wykonaj ćw. 1 i 2 ze str. 33 z zeszytu ćwiczeń.

Praca na ocenę! Wykonaj na ocenę podaną kartę pracy i prześlij do 08.05.

Znajduje się tutaj łączenie 3 czasów.

Przypominam!

Czas present continuous- czynności zaplanowane

Be going to- zamierzenia na przyszłość oraz przewidywania na podstawie tego co widzimy np. chmurzy się – będzie padać

Future simple- czynności spontaniczne, przewidywania na podstawie tego co myślimy (często pojawia się słowo: think, hope, probably…)

Temat: Countable/ Uncountable nouns.

Podręcznik, str. 72.  Zapisz w zeszycie podaną notatkę:

Wykonaj ćw. 1- należy dopasować rzeczowniki do odpowiednich nagłówków (countable- policzalne i uncountable- niepoliczalne).

Wykonaj ćw. 2 i 3 z podręcznika i 1,2 ze str. 29 z zeszytu ćwiczeń.

Prześlij podane ćwiczenia do sprawdzenia do 07.05.

Temat: Countable/ Uncountable- exercises.

Wykonaj na ocenę podaną kartę pracy i wyślij do 8.05.

Technika

Temat: Elementy elektroniki.

Podręcznik, str. 54-55. Przeczytaj temat, zapisz w zeszycie notatkę i wykonaj zadanie 1 oraz ćwiczenia z karty pracy.

Religia

Temat: Maryja naszą Matką i Królową.

Zapoznaj się z historią Sanktuarium Na Jasnej Górze https://pl.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra

Napisz krótką historię Sanktuarium z najważniejszymi według Ciebie wydarzeniami  i odeślij do sprawdzenia w dniu 8.05.

Poniedziałek 27.04 – czwartek 30.04

  Język polski

   Czas wykonania: 27.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Oddziaływanie Biblii na świadomość i kulturę, uważne zapoznanie się z infografiką Motywy biblijne str.248-249, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.2,3,4 i 6 str.250

   Język polski

   Czas wykonania: 28.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Ukryte znaczenie przypowieści o siewcy, zapoznanie się z nową wiadomością i wpisanie jej do zeszytu, uważne przeczytanie przypowieści str.251, a następnie  wykonanie w zeszycie ćw.2,3 str.251 oraz 5,6,7 str.252.

 Język polski

   Czas wykonania: 29.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak okazywać dobroć?, uważne przeczytanie przypowieści Miłosierny Samarytanin str.252, a następnie wykonanie w zeszycie ćw.2,3,4,5,7,/ćw. 8 str.253 dla chętnych uczniów/.   

Język polski

   Czas wykonania: 30.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Lekcje o talentach i roztropności, uważne przeczytanie Przypowieści o talentach str.254 oraz wykonanie w zeszycie ćw.4,5,6,9 i 10 str.255

Matematyka

Czas wykonania: 27.04. – 28.04.

Temat: Procenty.

Cele: zamiana procentów na ułamki i odwrotnie, obliczanie procentu liczby naturalnej, rozwiązywanie zadań tekstowych  z zastosowaniem procentów.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy filmy

https://pistacja.tv/film/mat00163-zamiana-procentow-na-ulamki-i-odwrotnie   (ok. 12 min.)

https://pistacja.tv/film/mat00165-obliczanie-procentu-danej-liczby?playlist=275 (ok. 8 min.)

– zapoznajemy się z informacjami i analizujemy przykłady z podręcznika s. 155-158

– wykonujemy ćwiczenia s. 134-136

– w zeszycie rozwiązujemy zad. 2 s. 158, zad. 5 s. 159  i zad. 10 s. 160  – odpowiedzi zapisujemy całym zdaniem!

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://epodreczniki.pl/a/procent-i-promil/D1a8DqZj

https://learningapps.org

Czas wykonania: 29.04. – 30.04.

Temat: Prędkość, droga, czas – część 1.

Cele: stosowanie jednostek prędkości, rozwiązywanie zadań dotyczących drogi, prędkości i  czasu.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M6HTQM) ok. 2 min.

– zapoznajemy się z informacjami i analizujemy przykłady z podręcznika s. 162-164

– wykonujemy ćwiczenia s. 137-139

– w zeszycie wykonujemy zad. I, II, III s. 166 Czy już umiem?

– dodatkowo*: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://www.matzoo.pl/klasa6/predkosc-droga-czas-poziom-1_87_624.html

UWAGA! W tym tygodniu wszystkie prace wykonujemy starannie w zeszytach lub ćwiczeniach – nie przesyłamy ich. Proszę jedynie o przesłanie wskazanych prac z poprzednich tematów /jeśli, ktoś tego nie zrobił wcześniej/.

Informatyka  – 28.04

Temat: Tort ma warstwy i cebula ma warstwy. O tworzeniu grafik z wykorzystaniem warstw.  (temat na 2 lekcje)

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 99-106

– wykonujemy obraz przedstawiający kwiat słonecznika na niebieskim tle – poszczególne jego części rysujemy na warstwach

– korzystamy z informacji i wskazówek w podręczniku

– pracę zapisujemy w sposób wskazany na s. 106.

Muzyka

Temat:Słowa i melodia piosenki ,,Witaj,majowa jutrzenko”

Napisz w zeszycie słowa piosenki,, Witaj, majowa jutrzenko”, następnie na podstawie różnych źródeł informacji zapisz historię tej piosenki i prześlij do sprawdzenia, do 29 kwietnia 2020r.

Plastyka

Temat:Grafika.

Zapoznaj się z treścią tekstu i ilustracjami z podręcznika  od str.58 do str.61. Następnie na kartce z bloku(format A4) wykonaj pracę farbami lub tuszem przedstawiając, np. owoc,znak drogowy, logo przedsiębiorstwa- wzorując się na grafice przedstawionej w podręczniku na str.61.Prace prześlij na ocenę do 29 kwietnia 2020r. Proszę nie zapominać o terminie przesyłania prac.

Historia

Temat:Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja.

Proszę uważnie zapoznać się z treścią tekstu,z podręcznika od str.169 do str.173. Na ocenę wykonać w zeszycie zad.1,2 str.173 oraz kartę pracy. Prace należy przesłać do  30 kwietnia 2020r. Proszę o terminowe przesyłanie prac.

Geografia

Temat: Sprawdzenie wiadomości z działu ‘Gospodarka Europy”.

Wykonaj zadania znajdujące się w sprawdzianie i prześlij karty do nauczyciela geografii. Zadanie wykonaj 29.04.. Powodzenia! Przypominam o pracach, które powinnam od Was otrzymać.

Biologia

Temat: Podsumowanie działu „Kręgowce zmiennocieplne”.

Przypomnij sobie wiadomości dotyczące ryb, płazów i gadów. Wykonaj ćwiczenia z podręcznika str. 115-116. Ćwiczenia wykonaj w zeszycie.

Język angielski

Temat: Future simple, be going to, present continuous- exercises.

Proszę o wykonanie podanej karty pracy i przesłanie do 29.04.

Temat: Writing an email.

Podręcznik, str. 79. Proszę napisać email :

„Wyobraź sobie, że jesteś wolontariuszem w jakimś parku. Napisz e-mail do przyjaciela o tym co będziesz tam robił. Zawrzyj:

– nazwę i lokalizację parku

– twoje obowiązki

– twoje uczucia”

Proszę użyć głównie konstrukcji be going to.

Technika

Temat: Podsumowanie wiadomości.

Proszę wykonać ćw. 1 i 2 ze str. 52 z podręcznika oraz wybrać temat (lub tematy) z działu „Rysunek techniczny” i wykonać plakat na kartce A4 (informacje, rysunki). Zdjęcie pracy proszę wysłać do 30.04. Jest to praca na ocenę.

Religia

Temat: Maryja zawsze oddana Bogu.

Zapoznaj się z treścią tematu- podręcznik str. 148-150. Wykonaj zadanie- praca domowa. Pomódl się modlitwą Pozdrowienie Anielskie w intencji dobrej pogody, aby spragniona wody ziemia otrzymała dar deszczu.

Poniedziałek 20.04 – piątek 24.04

  Język polski

   Czas wykonania: 20.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Biblijny początek świata, uważne zapoznanie się z informacjami str. 238 i 241 (zanim przeczytasz, tekst na niebieskim tle oraz nowa wiadomość) wpisanie do zeszytu krótkiej notatki oraz przeczytanie tekstu: Stworzenie świata i wykonanie w zeszycie ćw.1,3,4,5 i 6 str. 240-241.

   Język polski

   Czas wykonania: 21.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Po co Bóg stworzył człowieka?, uważne zapoznanie się z wierszem Joanny Kulmowej str. 241 i wykonanie w zeszycie ćw. 2,3,4 i 6 str. 242 (skorzystaj z wiadomości str. 348).

   Język polski

   Czas wykonania: 22.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: W raju, uważne zapoznanie się z tekstem: Książka nad książkami str.242, a następnie wykonanie w zeszycie ćw. 1,2,3,4 i 6 str. 243 i 244.

   Język polski

   Czas wykonania: 23.04

23.04.2020 – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak napisać list? – ćwiczenia utrwalające, następnie korzystając z dostępnych źródeł informacji, przypomnij sobie zasady obowiązujące przy redagowaniu listu oraz napisz list do kolegi/koleżanki, w którym zachęcisz do przeczytania obecnie czytanej/przeczytanej lektury, wpisanie do zeszytu i wysłanie na mój adres e-mail.

  Język polski

   Czas wykonania: 24.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Zapiski Adama i Ewy, uważne przeczytanie tekstu: Pamiętniki Adama i Ewy oraz nowej wiadomości str. 245-247 (nową wiadomość wpisz do zeszytu) oraz wykonaj ćwiczenia. 1,3,4,5 str.246-247 /ćw. 9 dla chętnych uczniów/.

Matematyka

Czas wykonania: 20.04. – 21.04.

Temat: Tabele.

Cel: rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem danych wybranych z tabeli.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M6QV11) ok. 2 min.

– zapoznajemy się z informacjami i analizujemy przykłady z podręcznika s. 142-144

– wykonujemy ćwiczenia s. 127-129 (uważnie czytamy polecenia i dokładnie je wykonujemy)

– w zeszycie rozwiązujemy 3 wybrane przez siebie zadania ze s. 145-147.

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy zdjęcia pracy wykonanej w ćwiczeniach.

Czas wykonania: 22.04. – 24.04.

Temat: Diagramy i wykresy.

Cel: korzystanie z informacji przedstawionych za pomocą diagramów słupkowych i wykresów, sporządzanie diagramów słupkowych na podstawie podanych informacji.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami i analizujemy przykłady z podręcznika s. 148-150

– wykonujemy ćwiczenia s. 130-133

– w zeszycie wykonujemy zad. 1 s. 151, zad. 4  i 6 s. 152 i zad. 8 s.153.

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy zdjęcia zadań wykonanych w zeszycie.

Informatyka  – 21.04

Temat: Malowanie na warstwach. Poznajemy program GIMP.

Co robimy?

­­– wpisujemy temat do zeszytu

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 96

– oglądamy film (ok. 4 min.) jak pobrać program na  https://www.youtube.com/watch?v=cM4UcK41zgQ&feature=youtu.be

– pobieramy i instalujemy program ze strony https://www.gimp.org/downloads/

– poznajemy interfejs programu z pomocą informacji na s. 97-98.

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy zadania w Scratchu do 24.04., jeśli ktoś tego nie zrobił.

Geografia

Temat: Podsumowanie działu „Gospodarka Europy”.

Przeanalizuj treści nauczania zawarte w podręczniku str. 96-124 i sprawdź swoje wiadomości wykonując polecenia str. 127-128. Przygotuj się do sprawdzianu.

Biologia

Temat: Przegląd i znaczenie gadów.

Zapoznaj się z treścią tematu- podręcznik str. 107-111. W zeszycie przedmiotowym napisz krótką notatkę i wykonaj ćwiczenie (3) w zeszycie ćwiczeń.

Dla chętnych: wykonaj album „Gady żyjące w Polsce”.

Historia

Temat: Pierwszy rozbiór Polski. ( temat na dwie lekcje)

Proszę zapoznać się z tekstem z podr. od s.158-162. W zeszycie na ocenę wykonać ćw. 1,2,3 s. 162, oraz kartę pracy, która znajduje się na waszej poczcie w zakładce: „spam”. Proszę przesłać wykonane prace do 24.04.2020r.

Plastyka

Temat: Malarstwo impresjonizmu i symbolizmu. Przeczytać tekst z podręcznika s.56-57 i w zeszycie na ocenę napisać czym charakteryzuje się malarstwo impresjonizmu, a czym symbolizmu, opisać opisać obraz „Biedny rybak” malarza Pierre’a Puvisa de Chavannes’a. Proszę przesłać wykonaną pracę do 22.04.2020r.

Język angielski

Temat: Future simple, be going to and present continuous.

Proszę o przypomnienie podanych czasów. Można skorzystać z podręcznika ze str. 120.  

Wykonać zadania  3, 4  i 5 ze str. 77 z podręcznika.

W ćw. 3 jest czas future simple i be going to. Należy tutaj pamiętać do jakich czynności używamy podanych czasów.

Ćw. 4 – czas present continuous. Należy uzupełnić luki na podstawie tabeli, mogą być tu twierdzenia oraz przeczenia.

Ćw. 5 – tutaj jest porównanie aż 3 czasów. Należy pamiętać do jakich czynności ich używamy:

Present continuous- czynności pewne, zaplanowane

Be going go- zamierzenia na przyszłość lub przewidywania na podstawie tego co widzimy

Future simple- czynności spontaniczne, obietnice, oferty, przewidywania na podstawie tego co sądzimy

Proszę również wykonać ćw. 2 ,3 i 4 ze str. 32 z zeszytu ćwiczeń.

Proszę o wysłanie zdjęcia zadania 5 z podręcznika i zdjęcia podanych zadań z zeszytu ćwiczeń. Nie są to zadania na ocenę, ale należy je sprawdzić.

Temat: Green living.

Podręcznik, str. 80.

Proszę przepisać słowa z ramki „check these words” oraz ich tłumaczenie, następnie przeczytać tekst, wykonać ćw. 2 – wpisać brakujące słowa w tekście. Proszę posłuchać podanego tekstu i sprawdzić odpowiedzi.

Proszę o wykonanie ćw. 1 i 2 ze str. 33 z zeszytu ćwiczeń.

Temat: Project- national park.

Proszę o wykonanie prezentacji multimedialnej na temat parku narodowego w Polsce, który powinni odwiedzić turyści (przynajmniej 6 slajdów). Proszę opisać po angielsku i załączyć obrazki. Jeśli ktoś nie ma odpowiedniego programu, można wykonać album i wysłać zdjęcia na maila. Termin wysłania pracy: 29.04.

Technika: Rzuty aksonometryczne.

Podręcznik, str. 46 i 47. Proszę przeczytać temat, wykonać notatkę i zrobić ćw.  1 i 2 .

Muzyka

Temat: Dzień Ziemi. Muzyka i ekologia. Piosenka „Ziemia to  Wyspa Zielona”. Proszę o wysłuchanie piosenki:  https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA  i napisanie na ocenę w zeszycie o czym jest piosenka, jaki jest jej nastrój i jakie są wasze  odczucia po jej wysłuchaniu. Proszę również o zapisanie słów dwóch zwrotek wysłuchanej piosenki, które wywarły na was największe wrażenie.Proszę przesłać wykonaną pracę do 22.04.2020r.

Religia

Temat: Początki Kościoła w Polsce.

Podręcznik str. 95-97.

Wykonaj ćw. 1 (praca na lekcji) str. 97.


Środa 15.04 – piątek 17.04

Język polski

Czas wykonania: 15.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Jak mówimy, jak piszemy? Trudne głoski nosowe, uważne powtórzenie reguł pisowni ą , ę str.204, zapoznanie się z nowymi wiadomościami str.205 i 206 i wpisanie do zeszytu krótkiej notatki oraz wykonanie w zeszycie ćw. 6,7,8 i 10 str.206 i 207.

   Język polski

Czas wykonania: 16.04-17.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Czas na podsumowanie, uważne zapoznanie się z schematem str.234, a następnie rozwiązanie testu: Internet – muzea w sieci, str.235 oraz wpisanie odpowiedzi do zeszytu i wysłanie ćw. 9 str.236 na mój adres e-mail.

Matematyka

Czas wykonania: 15.04. – 17.04.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Bryły”.

Cel: powtórzenie i utrwalenie poznanych wiadomości dotyczących graniastosłupów i ostrosłupów.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– wykonujemy ćwiczenia s. 125-126

– w zeszycie rozwiązujemy 4 wybrane zadania s. 135-136

–*dodatkowo: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://learningapps.org/

https://www.matzoo.pl/klasa6/  (Geometria przestrzenna)

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy zdjęcia pracy wykonanej w ćwiczeniach.

Historia

Temat: Zbrodnia Katyńska.

Na podstawie różnych źródeł informacji i filmu( https://www.youtube.com/watch?v=09tBeL-DtfM i odpowiedz pisemnie na pytania:

1. Podaj tytuł i aurora broszury zbrodni katyńskiej/;

2.Kto przekazuje informacje o zbrodni?;

3.Kiedy i kto podpisał Pakt o Nieagresji, jaki był jego cel?;

4. Ilu żołnierzy dostało się do niewoli sowieckiej;

5. Kto był uwięziony w Kozielsku i Starobielsku?;

6.Podaj dokładną datę wydania wyroku na jeńców?;

7.Kto i kogo oskarżał o zbrodnię?;

8.Ile osób i kto zginął w Katyniu 1940r.?;

9.Kto i kiedy odkrył prawdę o zbrodni katyńskiej?;

10. Czy wszystko do dnia dzisiejszego zostało zbadane i potwierdzone o zbrodni katyńskiej?

Przesłać  na ocenę. Czas wykonania do 17 kwietnia.

Plastyka

Temat: Malarstwo.

Zapoznaj się z treścią tekstu i ilustracjami z podręcznika od s.44-53. Następnie na kartce z bloku A4 wykonaj dowolną pracę plastyczną zgodną z jednym z ćw.1,2,3,4 s,54. Pracę należy przesłać na ocenę.

Czas wykonania do 17 kwietnia.

Biologia

Temat: Gady kręgowce, które opanowały ląd.

Podręcznik strona 103-106. W zeszycie napisz krótką notatkę.

Język angielski 15.04

Temat: Czas future simple.

Proszę o zapisanie podanej notatki w zeszycie:

Można również obejrzeć film, dotyczący podanego czasu:

Następnie proszę wykonać ćwiczenie 1 ze str. 76 z podręcznika oraz 1 str. 32  z zeszytu ćwiczeń oraz wykonać kartę pracy.

Język angielski 17.04

Temat: Konstrukcja be going to.

Proszę o zapisanie podanej notatki:

Można również obejrzeć podany filmik:

Następnie proszę wykonać ćwiczenie 2 i 3 z podręcznika ze str. 76-77 oraz kartę pracy.

Religia

Temat: Trwajmy w radości ze Zmartwychwstałym.

Podręcznik strona 154-156. Napisz krótką notatkę.

Poniedziałek 06.04 – środa 08.04

Język polski

   Czas wykonania: 06.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Gdzie postawić przecinek?, uważne przeczytanie nowych wiadomości strona 232 i 233, wpisanie do zeszytu najważniejszych informacji, które należy zapamiętać a następnie o wykonanie w zeszycie ćwiczenia 2 i 4 strona 233 (podręcznik) oraz ćwiczenia 1,2,3,4 i 5 strona 107 i 108 (zeszyt ćwiczeń).

   Język polski

   Czas wykonania: 07.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Wielka moc Wielkanocy, uważne przeczytanie wiersza Jana Twardowskiego: Wielkanocny pacierz strona 336 (podręcznik), a następnie wykonanie w zeszycie ćwiczenia 1,2,3,4,5 i 6 strona 337

 Język polski

   Czas wykonania: 08.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Życzenia wielkanocne, przypomnienie zasad obowiązujących przy redagowaniu życzeń, a następnie ułożenie i napisanie w zeszycie pięknych życzeń wielkanocnych, wysłanie ich na mój adres e-mail, oraz złożenie bliskim osobom.

Matematyka

Czas wykonania: 06.04. – 08.04.

Temat: Pole powierzchni bryły.

Cel: korzystanie z siatek graniastosłupów i ostrosłupów do obliczania pola powierzchni całkowitej bryły.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 129-131

– wykonujemy ćwiczenia s. 121-124

– w zeszycie rozwiązujemy zad. I, II  i III s. 134 Czy już umiem?

–*dodatkowo: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://epodreczniki.pl/a/pole-powierzchni-graniastoslupa/D10ph7NcU
https://epodreczniki.pl/a/pole-powierzchni-ostroslupa/DHzbIZL7n

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy zdjęcia zad. I, II i III s. 134 Czy już umiem?

Informatyka  – 07.04

Temat: Razem możemy więcej. O społeczności użytkowników Scratcha.

Co robimy?

– zapoznajemy się z informacjami w podręczniku s. 87-92

­­– wpisujemy do zeszytu Zapamiętaj! s. 92

– za zgodą rodziców możemy dołączyć do społeczności Scratcha.

Historia

Proszę wykonać pracę do 8 kwietnia 2020r. Temat lekcji: Rocznica Chrztu Polski. W zeszycie przedmiotowym proszę napisać kiedy i którą rocznicę Chrztu Polski obchodzimy w tym roku? Następnie na Wasz adres e-mail została przesłana karta pracy dotycząca Chrztu Polski. W celu jej wypełnienia proszę o skorzystanie z różnych źródeł informacji i odesłanie we wskazanym terminie.

Język angielski

Temat: Yosemite National Park.

Podręcznik str. 78-79. Proszę przepisać do zeszytu słowa z ramki „Check these words” oraz ich tłumaczenie. Proszę przeczytać tekst i ułożyć paragrafy we właściwej kolejności a następnie wykonać ćwiczenie 3. Wypisać do zeszytu wyrażenia z ćw. 5 oraz ich tłumaczenie. Proszę wykonać również ćw. 5b . Należy ułożyć zdania z każdym wyrażeniem używając przysłówków częstotliwości.

Proszę również zapisać w zeszycie:

Always- zawsze

Usually- zazwyczaj

Often- często

Sometimes- czasami

Rarely/ seldom- rzadko

Never- nigdy

Język angielski

Temat: Easter

Proszę zapisać w zeszycie słowa związane z Wielkanocą oraz ich tłumaczenie i wykonać kartę pracy.

Technika

Temat: Ekologiczna pisanka.

Proszę o wykonanie pisanki zgodnie z instrukcją i wysłanie zdjęcia pracy do 08.04.

Geografia

Temat: Turystyka w Europie Południowej.

Podręcznik str. 120-124

Zastanów się i napisz w zeszycie na temat: Atrakcje przyrodnicze i kulturowe Południowej Europy.

Muzyka

Proszę o wysłuchanie dowolnej piosenki o tematyce wielkanocnej, zapisanie w zeszycie jej tytułu, określenie nastroju i napisanie o odczuciach po jej wysłuchaniu. Proszę o przesłanie pracy do 8 kwietnia 2020r.

Religia

Temat: Triduum Paschalne.

Przeczytaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Triduum_Paschalne

Postaraj się w Wielkim Tygodniu uczestniczyć w uroczystościach nadawanych w TVP. Pomódl się o szczęśliwe Święta Zmartwychwstania Pana Jezusa w Polsce i na świecie.

Poniedziałek 30.03 – piątek 03.04

Język polski

  Czas wykonania: 30.03-31.03

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Rodzaje wypowiedzeń i uważne przypomnienie wiadomości str.227-228 (podręcznik), a następnie o wykonanie ćwiczenia 1,2.3,4 str.227-228 oraz ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń str.49-51 ćw.7,8,9 dla chętnych uczniów.

Język polski  

  Czas wykonania: 01.04-03.04

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Związki wyrazowe i uważne przypomnienie wiadomości str.229 (podręcznik),zapoznanie się z nowymi wiadomościami str.230-231 i wpisanie do zeszytu najważniejszych informacji oraz wykonanie w zeszycie ćw.1,2,3, oraz ćw.4,5,6 dla chętnych, a także w zeszycie ćwiczeń wykonanie ćw. 1,2,3,4,5, a ćw.6 i 7 dla chętnych uczniów.

Matematyka

Czas wykonania: 30.03. – 01.04.

Temat: Zamiana jednostek.

Cel: stosowanie zależności między jednostkami długości, pola i objętości.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M6UW99) ok. 6 min.

– zapoznajemy się z informacjami z podręcznika s. 115

– wpisujemy do zeszytu zależności między jednostkami długości, pola i objętości (Zapamiętaj!)

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 116 i 117

– wykonujemy ćwiczenia s. 114-115 (w miarę możliwości)

– w zeszycie rozwiązujemy zad. I i III s. 119 Czy już umiem?

*dodatkowo: możemy utrwalić swoją wiedzę i sprawdzić siebie na:

https://epodreczniki.pl/a/jednostki-objetosci-objetosc-graniastoslupa/DM74Fv96q

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy zdjęcia zad. I i III s. 119 Czy już umiem?

Czas wykonania: 02.04. – 03.04.

Temat: Siatki brył.

Cel: rozpoznawanie i nazywanie brył na podstawie siatek, rozpoznawanie siatek graniastosłupów i ostrosłupów

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M6RYJB) ok. 3 min.

– zapoznajemy się z informacjami z podręcznika s. 122 (Dobra rada)

– wykonujemy ćwiczenia s. 116-120 (w miarę możliwości)

– z kartonu technicznego budujemy model dowolnego graniastosłupa lub ostrosłupa.

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy zdjęcia zbudowanej bryły wraz z jej nazwą.

Informatyka  – 31.03

Kontynuujemy pracę z poprzedniego tygodnia – zadanie w Scratchu. Wykonaną pracę przesyłamy na adres mailowy.

Historia kl.VI

Temat:Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.(temat na 2 lekcje)

Dokładnie przeczytać tekst z podręcznika od str.152 do str.160.

W zeszycie przedmiotowym wykonać ćw.1,2 str.157(na ocenę) oraz kartę pracy( na ocenę). Czas wykonania pracy do 3 kwietnia 2020r.

Język angielski

Temat: Flying the Green Flag.

Podręcznik str.70-71.

Zapisać w zeszycie słownictwo z ramki wraz z  tłumaczeniem. Przeczytać teksty i wykonać ćwiczenia 2 i 3 z podręcznika oraz ćw. 2 str.28 z zeszytu ćwiczeń.

Temat: Wild animals.

Przetłumaczyć wyrażenia z ćw. 1 str. 74 z podręcznika i dopasować do odpowiednich rodzajów zwierząt wymienionych w ćw. 2.

Posłuchać nagrania i powtórzyć podane nazwy.

Wykonać ćw. 1 i 2 ze str. 30 z zeszytu ćwiczeń.

Na ocenę! Zrobić plakat przedstawiający różne rodzaje zwierząt występujących w wybranych dwóch krajach. Opisać po angielsku, można wykonać rysunki. Termin pracy: 6 kwietnia.

Temat: Inviting- accepting/ rejecting.

Podręcznik, str. 75. Przetłumaczyć słowa z ramki Check these words.

Ćwiczenie 1 a. Uzupełnić dialog odpowiednimi wyrażeniami.

Wykonać ćw. 1, 2, 3 ze str. 31 z zeszytu ćwiczeń.

Biologia

Temat: Przegląd i znaczenie płazów
podręcznik str. 97 – 102. W zeszycie wykonaj notatkę, w zeszycie ćwiczeń te zadania które najbardziej Cię zainteresowały.

Geografia

Temat: Energetyka w Europie
podręcznik str. 114-119
Napisz krótką notatkę w zeszycie.
Wykonaj plakat zachęcający do oszczędzania energii, zdjęcie plakatu z imieniem i nazwiskiem wyślij na nr 501811964

Religia

Temat: Wraz z kościołem celebrujemy tajemnicę odkupienia.
Podręcznik str. 151-153
W zeszycie napisz notatkę
Staraj się pomagać bliskim w codziennych obowiązkach.

KONKURS
Przeżywamy okres Wielkiego Postu, przed nami Niedziela Palmowa (https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Palmowa). Weź udział w e-konkursie na piękną palmę. Wykonaj palmę, zrób zdjęcie i wyślij na adres email sprozalin33@wp.pl. Masz tym samym szanse na otrzymanie dobrej oceny (nagrody gdy się już spotkamy). Termin nadesłania prac 5.04.2020r.

Wych. Fiz.
Jeśli masz w domu skakankę to wykorzystaj ją w następujący sposób. Wykonaj trzy próby skoków przez czas 5 min. Policz liczbę skoków w każdej próbie. Skakanka może być zastąpiona skokami przez piłkę lub inny przedmiot. Wyniki notuj a ćwiczenie powtarzaj przez pięć kolejnych dni. Pamiętaj o notowaniu wyników! Trening czyni mistrza.

Technika

Temat: Pomysłowy kalendarz.

Wpisać temat do zeszytu.

Praca na ocenę!- Wykonać kalendarz według podanej instrukcji. Czas wysłania zdjęcia pracy- do 7 kwietnia.

Muzyka

Temat: Wielkanocna piosenka.

Proszę napisać słowa( 2 zwrotki) dowolnej piosenki nawiązującej do Świąt Wielkanocnych oraz w kilku zdaniach napisać o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych ( na ocenę). Czas wykonania pracy do 6 kwietnia 2020 r.

Plastyka

Temat: Ozdoba wielkanocna.

Proszę o wykonanie na ocenę jednej ozdoby wielkanocnej z materiałów dostępnych w domu. Może być np.pisanka,kurczaczek, baranek,wykonane np. z masy solnej bibuły, materiału, itd. Można również wykonać kartę świąteczną (wielkanocną). Czas wykonania pracy do 8 kwietnia 2020r.

Czwartek i piątek

Język polski   

    Czas wykonania: do 26.03-27.03

    Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Odkrywamy tajemnice obrazu „Mona Lisa” Leonarda da Vinci, odszukanie w internecie fotografii obrazu „Mona Lisa”i przeczytanie tekstu: Historia sztuki dla dzieci i rodziców. Rozmowy z Kajtkiem, oraz wykonanie ćw. 1,2,3,4,5str. 226.

Matematyka

Czas wykonania: 26.03. – 27.03.

Temat: Bryły i ich objętość.

Czego się nauczymy? – obliczania objętości graniastosłupa.

Co robimy?

– wpisujemy temat do zeszytu

– oglądamy film na docwiczenia.pl (Kod: M698NX) ok. 2 min.

– przypominamy z podręcznika s. 107 informacje na temat graniastosłupów i ostrosłupów
– wpisujemy do zeszytu i zapamiętujemy wzór na objętość graniastosłupa

– analizujemy przykłady z podręcznika s. 108 i 109 (w przykładzie 2 zwracamy uwagę na położenie podstaw- podstawa  niekoniecznie musi być na dole!)

– wykonujemy ćwiczenia s. 111-113.

UWAGA! Proszę o przesłanie na adres mailowy zdjęcia krzyżówki – Równania.

Historia

Proszę dopisać numer lekcji do ostatniej i wykonać na ocenę kartę pracy(zał.1 i 2). Jeśli macie możliwość to można załączniki wydrukować, wkleić do zeszytu i uzupełnić, jeśli nie, to proszę w zeszycie pisać numer zadania i podawać same odpowiedzi, pracę należy wykonać do piątku lub do niedzieli 29.03.2020r.).

Język angielski

Temat: Be green.

Przepisać do zeszytu wyrażenia ze str. 68-69 z podręcznika oraz ich tłumaczenie.

Wykonać ćw. 2 str.69. Ułożyć zdania z podanymi wyrażeniami używając słów reduce- redukować, zmniejszać i save- oszczędzać, chronić (przykład znajduje się w podręczniku).

Wykonać ćw. 1a oraz 1b str. 28 z zeszytu ćwiczeń.

Język polski   

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Gdy książka pochłonie nas bez  reszty… i uważne przeczytanie tekstu Atramentowe serce str. 222-224, a następnie o wykonanie w zeszycie ćwiczenia 1,2,3,4 str.224-225.

Czas wykonania: do 25.03

Matematyka

Proszę o wpisanie do zeszytu tematu: Powtórzenie wiadomości z działu „Równania”

i opracowanie krzyżówki  z hasłem głównym RÓWNANIA (objaśnienia poszczególnych haseł powinny dotyczyć treści z działu 4 i 5) oraz o wykonanie ćwiczeń utrwalających w zeszycie ćwiczeń s.109-110. Czas wykonania: do 25.03.

Informatyka

Proszę o wykonanie w programie Scratch wybranego przez siebie zadania z działu 3. lub zrealizowanie własnego pomysłu.

Czas wykonania: 2 tygodnie

Geografia

Temat: Przemysł i usługi we Francji.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika, str. 106-111.

Zastanów się i napisz w zeszycie notatkę na temat : jaki wpływ na gospodarkę Francji może mieć pandemia koronawirusa.

Biologia

Temat: Płazy, kręgowce wodno – lądowe.

Materiał nauczania – podręcznik – Puls życia str. 93-96

W zeszycie napisz krótką notatkę. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń. Jeżeli będziesz miał możliwość, wykonaj telefonie zdjęcie żaby w jej środowisku naturalnym. Bądź ostrożny!

Jako uzupełnienie tematu, przejrzyj materiały https://epodreczniki.pl/a/plazy—zwierzeta-wodno-ladowe/DbCyM1YnM

Język angielski

Temat: Exercises- unit 4.

Wykonać w domu kartę pracy.

Wykonać ćwiczenia 1,2,3 ze str.25 z zeszytu ćwiczeń.

Technika

Temat: Wymiarowanie rysunków technicznych- ćwiczenia.

Wykonać ćwiczenia z karty pracy. 

Historia

Temat: Podsumowanie i utrwalenie wiadomości z działu:  ,,Od absolutyzmu do republiki”.

W zeszycie przedmiotowym wykonać ćwiczenia:1,3,4 i 6 str.150

Muzyka

Temat: Kujawiak z oberkiem. Etnografia.

Przeczytać informacje z podręcznika od str.99 do str.103, następnie zapisać i utrwalić pojęcia:kujawiak,oberek,etnograf,folklor,skansen.

Plastyka

Temat: Rysunek.

Zapoznać się z informacjami, z książki od str.36 do str.41, następnie z podręcznika wybierz 1 lub 2 ćwiczenie str.42 i wykonaj je na kartce z bloku.

Religia

Temat: Moje przeżywanie Wielkiego Postu w czasie wielkiej próby dla ludzi.

Napisz swoje przemyślenia w zeszycie.