2 kwietnia 2020

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkole będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek 9 i piątek, 10 kwietnia br. szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

2 kwietnia 2020

Drodzy Rodzice!

W związku z trwającym kształceniem na odległość i pozyskaniem od Państwa dodatkowych danych osobowych koniecznych do realizacji kształcenia w tej formie zdalnie,  zgodnie z zapisami art. 13 oraz art. 14 RODO informuję:

  1. Administratorem Danych Osobowych nauczycieli jest Szkoła Podstawowa w Rozalinie
  2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie  zdalnego nauczania.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych nauczycieli  jest:  ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szczegółową treść klauzuli informacyjnej znajdą Państwo na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Rozalinie w zakładce Polityka prywatności.

                                                                                                     Dyrektor Szkoły

1 kwietnia 2020

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

– a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia. 

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

Rodzice uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zachęcam Was do korzystania z edukacyjnych stron internetowych, aby Wasze dzieci, dzięki zawartym tam ćwiczeniom mogły doskonalić i rozwijać : umiejętności czytania i pisania, znajomość ortografii, myślenie matematyczne, pamięć i koncentrację uwagi, funkcje wzrokowe i słuchowe, sprawność grafo-motoryczną, orientację przestrzenną oraz  koordynację wzrokowo – ruchową.

Drodzy uczniowie, proszę o wykonywanie na bieżąco ćwiczeń, które będą  przesyłane do Waszych rodziców za pomocą e-mail.

Prace należy przesłać do terapeuty poprzez:

– e-mail: mgmisia.gawlik@gmail.com

– Messengera: Monika Andrulonis

Jeżeli potrzebują Państwo kontaktować się z terapeutą to proszę pod nr tel. : 797861964 w godz. pracy terapeuty tj:

– Środa – w godz.13.00-14.00

– Piątek – w godz.13.00-14.00

Dla poszczególnych klas polecam korzystanie z następujących stron:

Kl. I-III

www.pisupisu.pl

www.pamiec.imax.net

www.brainmax.pl

https://piktografia.pl/

https://padlet.com/do18rota/t3am5aeagjp0 (Koncentracja – materiał dla rodziców i dzieci)

Kl.IV

https://educarium.pl/karty-pracy

https://piktografia.pl/

https://dyktanda.online/app/

https://padlet.com/do18rota/t3am5aeagjp0 (Gimnastyka umysłu P.Denissona)

Kl.VI

www.ortofrajda.pl  

www.ortografka.pl

www.dyktanda.net

https://dyktanda.online/app/

www.zyraffa.pl

Uwaga:

Z powyższych stron mogą korzystać również wszyscy uczniowie kl.I-VI nie tylko Ci, którzy uczęszczają na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Pozdrawiam

Monika Andrulonis