Samorząd uczniowski

ZARZĄD I PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS IV– VI
w Szkole Podstawowej w Rozalinie
ROK SZKOLNY 2020/2021
Przewodniczący(a): Jakub Toński
Zastępca Przewodniczącego: Karolina Bieniek
Skarbnik: Nikola Komudzińska
Opiekun Samorządu: p.Edyta Ciulak

Samorząd Uczniowski jest jedną z licznych organizacji, która w istotny sposób wpływa na życie szkoły.
Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas IV – VI powinno zajmować ważne miejsce. Poprzez jej tworzenie rozwijamy postawę, wiedzę i umiejętności pozwalające kierować życiem ludzi w sposób demokratyczny. Uczymy odpowiedzialności za rozwój wspólnoty, aktywności, pozwalającej świadomie kształtować otoczenie, a także umiejętności współpracy i szukania porozumienia w zespole, szacunku dla odmienności przekonań, otwartości, pozyskiwania sojuszników działań.
Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami, funkcjonujemy w społeczności- klasy, szkoły, miasta, gminy, powiatu, kraju.

Ten rodzaj działalności dzieci stanowi istotny element modelowania współczesnej szkoły. Dlatego właśnie już od najmłodszych lat przygotowujemy uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Postanowienia ogólne:

 • W szkole działa „ Samorząd Uczniowski”
 • „Samorząd Uczniowski” tworzą uczniowie klas IV – VI.
 • Do organów „ Samorządu Uczniowskiego” należą samorządy klas IV- VI.

Struktura organizacyjna „Samorządu Uczniowskiego”

 • Wszyscy uczniowie klas IV – VI należą do ,,Samorządu Uczniowskiego”, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
 • Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun „Samorządu Uczniowskiego”.
 • „Samorząd Uczniowski” ma prawo poprosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka rady pedagogicznej i rady rodziców.

Cele i założenia „ Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021”

Cel główny

 • Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas IV- VI

Cele szczegółowe

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Rozalinie
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym
 • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki
  szkolnej
 • Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego
 • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły
 • Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią
 • Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji
 • Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną

Założenia:

  • Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły
  • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
  • Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.
  • Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
  • Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią.
  • Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.
  • Sporządzanie gazetek okolicznościowych,
  • Organizacja konkursów

Formy realizacji:

   • Przygotowywanie imprez i uroczystości szkolnych
   • Pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursów dla uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Metody pracy:

   • Rozmowa, dyskusja, pogadanka
   • Praktycznego działania
   • Wpływu osobistego, sytuacyjnego, społecznego
   • Ekspresji twórcze

Raz w miesiącu odbywać się będą spotkania Samorządu z opiekunem w celu omówienia zadania na dany miesiąc. W razie potrzeby spotkania mogą odbywać się częściej.
Na spotkaniu organizacyjnym dokonano wyboru Zarządu i opiekuna Samorządu poprzez tajne głosowanie. Następnie ustalono przykładowy plan pracy na rok szkolny 2020/2021.